SENAST UPPDATERAD: 1 November 2013
INTEGRITETSPOLICY
Warner Music Sweden AB, ett bolag inom koncernen Warner Music Group, värnar om integritetsfrågor och vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut information. Denna Integritetspolicy beskriver våra rutiner i samband med information som vi eller våra tredjepartstjänsteleverantörer samlar in genom vissa av våra ägda eller kontrollerade webbplatser, webbprodukter (t.ex. gränssnittskomponenter och applikationer) och mobilapplikationer (”Mobilappar”) (tillsammans benämnt ”Produkterna”). Genom att du tillhandahåller oss Personlig Information (såsom definierat nedan) genom Produkterna, godkänner du villkoren i denna Integritetspolicy.
Denna Integritetspolicy omfattar inte, och vi ansvarar inte för, integritet, information eller andra rutiner avseende tredje part, inbegripet Facebook, Inc., Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corp., Research In Motion, mobiloperatörer, våra artister, våra närstående företag och tredje part som driver webbplats eller egendom till vilken en Produkt innehåller en länk. Vidare innebär inkluderandet av en länk i en Produkt inte stöd till eller samarbete med den länkade webbplatsen eller Produkten, av oss eller våra artister eller närstående företag. Vänligen notera att Produkterna kan innefatta möjlighet att få tillgång till och lämna (inbegripet till exempel genom en tredje parts programvara eller tjänst som är tillgänglig genom eller i anslutning till en Produkt) vissa uppgifter direkt till tredje part såsom Facebook eller till någon applikationsplattform såsom Apples App Store eller Google Play. Sådan information lämnas av dig direkt till sådan tredje part; denna Integritetspolicy är inte tillämplig på uppgifter lämnade av dig till tredje part.
Produkterna kontrolleras och drivs från USA. Vänligen notera att vi följer Safe Harbor-ramverket som beslutats av det amerikanska handelsdepartementet och EU när det gäller Personuppgifter som insamlats av företag med säte inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och som överförts till oss i USA. Vänligen läs igenom vår Safe Harbor-Integritetspolicy som hittas på http://www.wmg.com/privacy/safeharbor Mer information om Safe Harbor-ramverket hittas påhttp://www.export.gov/safeharbor/.
Produkterna riktar sig inte till personer under tretton (13) år, och vi uppmanar att sådana personer inte ger ut Personlig Information genom Produkterna.
Dina Integritetsrättigheter i Kalifornien: Om du är bosatt i Kalifornien, kan du begära ut viss information en gång per år avseende vår utlämning av viss typ av Personlig Information under föregående kalenderår till tredje part för sådan tredje parts egna direktreklamssyften. Vänligen skicka din begäran genom e-post till privacypolicy@wmg.com, eller genom vanlig post till Warner Music Group, Attn: Privacy Coordinator, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019. Vi förbehåller oss rätten att inte besvara begäran som skickats på annat sätt än till e-postadressen eller postadressen som anges i detta avsnitt. 
UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Vi kan när som helst komma att ändra denna Integritetspolicy. Vänligen titta på texten ”SENAST UPPDATERAD” högst upp på denna sida för att se när denna Integritetspolicy senast ändrades. Ändringar i denna Integritetspolicy kommer att träda i kraft när den reviderade Integritetspolicyn blir tillgänglig på eller genom Produkterna. Din användning av en Produkt eller ditt uppgiftslämnande i samband med en Produkt efter att sådana ändringar genomförts innebär att du accepterar den reviderade Integritetspolicyn.
PersonLIG INFORMATION
Personlig Information som vi kan komma att samla in 
Två typer av information samlas in i samband med Produkten: Personlig Information och Annan Information. ”Personlig Information” är information som identifierar dig som en individ. ”Annan Information” är all information som inte avslöjar din specifika identitet. Annan Information behandlas separat nedan under rubriken ”ANNAN INFORMATION”. 
Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan komma att samla in Personlig Information från dig, innefattande till exempel:
Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer samlar in Personlig Information genom Produkterna, till exempel när du deltar i olika möjligheter som ges genom Produkterna, såsom: 
OCH
Hur vi kan komma att använda Personlig Information
Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan komma att använda Personlig Information:
För att vi ska kunna tillhandahålla dig relevant information om våra produkter och tjänster, kan vi komma att kombinera Personlig Information som du lämnar på eller genom Produkten med information som vi samlar in från och om dig från andra online- och offlinekällor, innefattande från våra egna webbplatser och webbProdukter (inbegripet appar, gränssnittskomponenter och spelare) och källor från tredje part, vilka kan innehålla sociala medietjänster som du interagerar med genom våra Produkter. Vi behandlar sådana kombinerade uppgifter som Personlig Information så länge som det är kombinerat.
Hur Personlig Information kan komma att lämnas ut
Din Personliga Information kan komma att lämnas ut:
Lagringsperiod
Vi kommer att behålla din Personliga Information under den tid som krävs för att uppfylla de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod är nödvändig eller tillåts enligt lag.
Känslig information
Vi ber dig att inte skicka till oss och inte lämna ut någon känslig Personlig Information (t.ex. personnummer, information avseende ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan trosuppfattning, hälsa, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackförening) på eller via Produkten eller i övrigt till oss.
ANNAN INFORMATION
Annan Information som vi kan komma att samla in
Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan komma att samla in Annan Information (definierat ovan), såsom:
Hur vi kan komma att samla in Annan Information
Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan komma att samla in Annan Information på olika sätt, innefattande: 
Hur vi kan komma att använda och lämna ut Annan Information
Vänligen notera att vi kan komma att använda eller lämna ut Annan Information för alla syften förutom när vi enligt gällande lag är skyldiga att göra på något annat sätt.
SÄKERHET
Vi tillämpar och upprätthåller lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personlig Information som står under vår kontroll. Tyvärr kan inga dataöverföringar över internet eller datasäkerhetssystem garanteras att vara säkert till 100 %.
VAL OCH TILLGÅNG
Dina val avseende vår användning och utlämning av din Personliga Information
Vi ger dig många olika val avseende vår användning och utlämning av din Personliga Information för marknadsföringssyften. Du kan välja bort: 
 
I samtliga fall, vänligen specificera i e-postmeddelandet vad du väljer bort. Vi kommer att uppfylla din förfrågan så snart som praktiskt möjligt.
Vänligen notera att om du väljer bort något, såsom det beskrivs ovan, kan vi inte ta bort din Personliga Information från databaser tillhörande våra artister eller icke-närstående tredje part till vilka vi redan har delat din Personliga Information per den dag som vi genomför din förfrågan om borttagande. Vänligen notera också att om du väljer bort att ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss kan vi komma att fortsätta skicka administrativa meddelanden till dig; du kan inte välja bort att ta emot administrativa meddelanden.
Hur du kan komma åt, ändra och dölja din Personliga Information
Om du önskar att granska, rätta, uppdatera, dölja, radera eller på annat sätt begränsa vår användning av din Personliga Information som du tidigare har tillhandahållit oss, kan du kontakta oss genom att skicka e-postmeddelande till privacypolicy@wmg.com.
Vänligen klargör i din förfrågan vilken Personliga Information du skulle vilja få ändrad och vilka begränsningar (om någon) du skulle vilja gälla för vår användning av din Personliga Information. Vi kommer att uppfylla din förfrågan så snart som praktiskt möjligt. Vi kan behöva behålla vissa uppgifter för registerföringssyften och det kan även komma att finnas kvar information som kommer att förbli i våra databaser och andra register som inte kommer att tas bort. Vi är inte ansvariga för att ändra, ta bort eller dölja information i databaserna som tillhör artister eller icke-närstående tredje part med vilka vi redan har delat din Personliga Information.
KONTAKTA OSS
Om du har några frågor om denna Integritetspolicy vänligen kontakta oss genom att skicka e-post tilI privacypolicy@wmg.com, eller genom att skriva till denna adress:
Warner Music Group
Legal Department
75 Rockefeller Plaza
New York, NY 10019
Attn: Privacy Coordinator
Vänligen notera att kommunikation genom e-post inte alltid är säkert, uppge därför inte kreditkortsinformation eller annan känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.