SENAST UPPDATERAD: 21 maj 2018

 

Integritetspolicy

 

Warner Music Sweden AB, ett bolag inom koncernen Warner Music Group, värnar om integritetsfrågor och vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut information. Denna Integritetspolicy beskriver våra rutiner i samband med information som vi eller våra tredjepartstjänsteleverantörer samlar in genom vissa av våra ägda eller kontrollerade webbplatser, webbprodukter (t.ex. gränssnittskomponenter och applikationer) och mobilapplikationer (”Mobilappar) som i varje fall kopplas till denna integritetspolicy (enskilt benämnt ”Produkten tillsammans benämnt ”Produkterna).Genom att du tillhandahåller oss Personlig Information (såsom definierat nedan) genom Produkterna, bekräftar du att du har läst förstått villkoren i denna Integritetspolicy.

 

Denna Integritetspolicy omfattar inte, och vi ansvarar inte för, integritet, information eller andra rutiner avseende tredje part, inbegripet Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC., Microsoft Corp., mobiloperatörer, våra artister, våra närstående företag och tredje part som driver webbplats eller egendom till vilken en Produkt innehåller en länk. Vidare innebär inkluderandet av en länk i en Produkt inte stöd till eller samarbete med den länkade webbplatsen eller Produkten, av oss eller våra artister eller närstående företag. Vänligen notera att Produkterna kan innefatta möjlighet att få tillgång till och lämna (inbegripet till exempel genom en tredje parts programvara eller tjänst som är tillgänglig genom eller i anslutning till en Produkt) vissa uppgifter direkt till tredje part såsom Facebook eller till någon applikationsplattform såsom Apples App Store eller Google Play. Sådan information lämnas av dig direkt till sådan tredje part; denna Integritetspolicy är inte tillämplig på uppgifter lämnade av dig till tredje part.

 

PERSONLIG INFORMATION

 

Personlig Information som vi samlar in 

 

Två typer av information samlas in i samband med Produkten: Personlig Information och Annan Information. ”Personlig Information” är information som identifierar dig som en individ. ”Annan Information” är all information som inte avslöjar din specifika identitet. Annan Information behandlas separat nedan under rubriken ”ANNAN INFORMATION”. 

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer samlar in följande Personlig Information från dig:

 

Insamling av personlig information

 

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer samlar in Personlig Information genom Produkterna på olika sätt, såsom:  

Du är inte skyldig enligt lag eller kontrakt att tillhandahålla någon Personlig Information till oss. Exempelvis, när du deltar i olika möjligheter som erbjuds genom Produkterna samlar vi in Personlig Information från dig för att du (eller vi) ska kunna slutföra din erfarenhet genom Produkterna.

 

Hur använder vi din Personlig Information

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer använder din Personlig Information för följande affärsrelaterade ändamål:

Vi kommer att utföra behandlingen ovan för att uppfylla vårt avtalsförhållande med dig och/eller att följa en skyldighet enligt lag exempelvis enligt konsumentköplagen, köplagen eller bokföringslagen.

Vi kommer att utföra denna behandling med stöd av ditt samtycke.

Vi ger dig personanpassade tjänster, antingen baserat på ditt samtycke eller för att vi har ett berättigat intresse.

Vi behandlar den här informationen för att hantera vårt avtalsförhållande med dig.

Vi kommer att behandla Personlig Information för dessa ändamål med störd av vårt berättigade intresse.

Vi behandlar Personlig Information för dessa ändamål för att hantera vårt avtalsförhållande med dig, på grund av rättsliga förpliktelser, och/eller för att vi har ett berättigat intresse.


Utlämnande av Personlig Information:

 

Vi lämnar ut Personlig Information:

Vi kontrollerar inte, och är inte ansvariga för, artisternas och deras företrädares användning av Personlig Information i den mån behandlingen sker av artisterna och företrädare i egenskap av självständiga personuppgiftsansvariga.

Annan användning och utlämning

 

Vi använder och lämnar ut din Personliga Information om nödvändigt eller lämpligt, speciellt när vi har en skyldighet enligt lag eller ett berättigat intresse:

o    Detta kan inkludera lagar utanför ditt bosättningsland.

o    Detta kan inkludera myndigheter utanför ditt bosättningsland.

o    Till exempel, när vi svarar på förfrågningar och krav från rättsväsendet.

o  Vi har ett berättigat intresse av utlämning eller överföring av din Personliga Information till en tredje part i händelse av en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan omstrukturering av hela eller del av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande förfarande). Sådan tredje part kan, exempelvis, omfatta en förvärvande enhet och dennes rådgivare.

Lagringsperiod

 

Vi kommer att behålla din Personliga Information under den tid som krävs för att uppfylla de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, såvida den erhålls och överensstämmer med gällande lag.


Kriterierna vi använder för att avgöra lagringsperioden:

 

Känslig Information

 

Vi ber dig att inte skicka oss eller lämna ut någon känslig Personlig Information (t.ex. information avseende ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan trosuppfattning, hälsa, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackförening) på eller via Produkterna eller på annat sätt.Vi ber dig inte heller skicka oss ditt personnummer.

 

ANNAN INFORMATION

 

Annan Information som vi kan komma att samla in

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan komma att samla in Annan Information (definierat ovan), såsom:

Hur vi samlar in Annan Information

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer samlar in Annan Information på olika sätt, innefattande:

Hur vi kan komma att använda och lämna ut Annan Information

Vänligen notera att vi kan komma att använda eller lämna ut Annan Information för alla syften förutom när vi enligt gällande lag är skyldiga att göra på något annat sätt. Om vi är skyldiga att behandla Annan Information som Personlig Information under gällande lag, kan vi komma att använda det såsom beskrivet under ”Hur vi kan komma att samla in Annan Information” enligt ovan, likväl som för alla syften som vi kan använda och lämna ut Personlig Information. I vissa fall, kan vi kombinera Annan Information med Personlig Information (som att kombinera ditt namn med din geografiska platsinformation). Om vi kombinerar någon Annan Information med Personlig Information, kommer den kombinerade informationen behandlas av oss som Personlig Information så länge den är kombinerad.

 

SÄKERHET

Vi tillämpar och upprätthåller lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personlig Information som står under vår kontroll. Om du har anledning att tro att ditt samspel med oss inte längre är säkert, var vänlig och meddela oss omgående i enlighet med det som anges under ”Kontakta Oss” i avsnittet nedan.

 

VAL OCH TILLGÅNG

 

Dina val avseende vår användning och utlämning av din Personliga Information

 

Vi ger dig många olika val avseende vår användning och utlämnande av din Personliga Information för marknadsföringsändamål. Du kan välja bort:  

 

I samtliga fall, vänligen specificera i e-postmeddelandet vad du väljer bort. Vi kommer att uppfylla din förfrågan så snart som praktiskt möjligt. Vänligen notera också att om du väljer bort att ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss kan vi komma att fortsätta skicka administrativa meddelanden till dig.

 

Hur du kan komma åt, ändra och dölja din Personliga Information

 

Om du önskar att få åtkomst, granska, rätta, uppdatera, dölja, radera eller på annat sätt begränsa vår användning av din Personliga Information som du tidigare har tillhandahållit oss, eller om du skulle vilja begära att få en elektronisk kopia av din Personliga Information för syftet att överföra den till ett annat företag (i den utsträckning rätten till dataportabilitet ges till dig enligt tillämplig lag), kan du kontakta oss genom att skicka e-postmeddelande till privacypolicy@wmg.com. Vi kommer att svara på din begäran i överrensstämmelse med gällande lag.


Vänligen klargör i din förfrågan vilken Personlig Information du skulle vilja få ändrad, om du skulle vilja dölja din Personliga Information i vår databas eller liknande, låt oss veta vilka begränsningar du skulle vilja genomföra för vår användning av din Personliga Information. Vi får bara implementera förfrågningar, för din säkerhet, med respekt för den Personliga Informationen som är kopplad till den e-postadress du använde i ditt meddelande, och vi kan komma att behöva bekräfta din identitet innan genomförandet av din förfrågan. Vi strävar mot att efterfölja din förfrågan så snart det rimligen är praktiskt möjligt.


Var vänlig notera att vi kan behöva behålla viss information för journalföringsskäl och/eller för att genomföra en transaktion som du påbörjade innan din förfrågan om ändring eller radering (t. ex. när du gör ett köp eller en kampanjkod, kan du bli fråntagen möjligheten att ändra eller radera Personlig Information som hålls tillgänglig förens efter genomförandet av sådant köp).


Eftersom vår insamling och användandet av den Personliga Informationen är baserat på ditt samtycke, har du möjlighet att ta tillbaka sådant samtycke när du helst vill genom att maila oss på privacypolicy@wmg.com, och sådant tillbakadragande kommer inte ha någon effekt på lagenligheten bakom ditt samtycke innan tillbakadragandet.

Gränsöverskridande överföring

 

Produkterna kontrolleras och drivs från Sverige; följaktligen regleras denna integritetspolicy och vår samling, användning och utlämnande av din Personliga information enligt lagen i Sverige, och Produkterna är inte avsedda att underkasta WMSV eller något av dess dotterbolag till lagar eller jurisdiktioner i något annat land eller territorium än Sverige. Din Personliga Information kan komma att lagras och bearbetas i något av de länder där vi har faciliteter eller där vi har tjänsteleverantörer. Genom att använda Produkterna förstår du att din information kommer att överföras till andra länder än ditt bosättningsland, inklusive USA, som kan ha regler för dataskydd som skiljer sig från det land där du är bosatt.

 

 

Om du är belägen inom EES: Några länder utanför EES erkänns av Europeiska kommissionen för tillhandahållande av en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standarderna (den fullständiga listan över dessa länder finns här). Vid överföringar från ett land inom EES till länder som inte anses vara adekvata av Europeiska kommissionen har vi infört lämpliga åtgärder, såsom standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta privacypolicy@wmg.com eeller läs våra standardvillkor genom följande länk.


Produkterna riktar sig inte till personer under sexton (16) år, och vi uppmanar att sådana personer inte ger ut Personlig Information genom Produkterna.

 

Uppdatering av Integritetspolicy

 

Vi förbehåller oss att ändra Integritetspolicyn utan beaktande av specifik tidpunkt. Var vänlig och notera ”senast uppdaterad” markeringen högst upp på denna sida för att se när Integritetspolicyn senast blev uppdaterad. Alla ändringar Integritetspolicyn träder i kraft när den reviderade Integritetspolicyn blir tillgänglig på eller genom Produkterna.

 

Kontakta oss

Warner Music Sweden AB, är företaget som är ansvarig för insamlingen, behandlingen och utlämnandet av din Personliga information under denna Integritetspolicy.

 

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller vår behandling av din Personliga Information vänligen kontakta oss via e-post till privacypolicy@wmg.com. Alternativt, om du är lokaliserad inom EU/EEA, kan du framföra ett klagomål till behörig dataskyddsmyndighet för ditt land eller region, eller där påstådda överträdelser av tillämpliga dataskyddslagar skett. En lista på dataskyddsmyndigheter finns här.

 

Vi är lokaliserade på följande adress:

 

Warner Music Sweden AB
Rehnsgatan 20
113 57 Stockholm
Sweden


Att. Privacy Coordinator


Var vänlig notera att epostkommunikation inte alltid är säker, inkludera därav inte kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i meddelanden till oss.