LAATSTE WIJZIGING: 17/5/2018
PRIVACYBELEID
Warner Music Benelux (“WMBNLX”)vindt privacyvraagstukken belangrijk en wil dat u weet hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Dit Privacybeleid beschrijft onze werkwijze in relatie tot de gegevens die wij of onze externe dienstverleners verzamelen via bepaalde steeds door ons beheerde websites, web properties (bijv. widgets en apps) en mobiele apps (“Mobiele Apps”) in ons bezit, die gekoppeld zijn aan dit Privacybeleid (aangeduid als "property" of gezamenlijk als "Properties").Door Persoonsgegevens (als hieronder omschreven) via de Properties aan ons te verstrekken, geeft u aan dit Privacybeleid gelezen te hebben en de voorwaarden en condities te hebben begrepen.
Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op en is ook niet verantwoordelijk voor de privacy, gegevens of andere werkwijzen van derden, waaronder Facebook, Inc., Apple Inc., Google LLC, Microsoft Corp., mobiele providers, onze artiesten, onze partners of externe partijen die een site of Property exploiteren waarnaar een Property een koppeling bevat. Bovendien houdt het opnemen van een koppeling op een Property geen goedkeuring in van of gelieerdheid met de gekoppelde site of Property door ons of door onze artiesten of onze partners. Houd er rekening mee dat de Properties mogelijk ook toegang hebben tot bepaalde gegevens en die rechtstreeks kunnen indienen (bijvoorbeeld via een software-app of dienst van derden die beschikbaar is door of in verbinding met een Property) bij derden als Facebook of bij een applicatieplatform, zoals Apple’s Appstore of Google Play. Dergelijke gegevens worden rechtstreeks door u bij deze derden ingediend; dit Privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die u ingediend heeft.
PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens die wij verzamelen
Vanuit de Properties worden twee soorten gegevens verzameld: Persoonsgegevens en Overige Gegevens" Persoonsgegevens" zijn gegevens die persoonsgebonden zijn. "Overige Gegevens" zijn alle gegevens die niet uw specifieke identiteit onthullen. Als op grond van de toepasselijke wetgeving vereist is dat wij Overige Gegevens als Persoonsgegevens behandelen, dan kunnen wij die gebruiken en openbaar maken voor de doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken, zoals uiteengezet in dit Beleid. Overige Gegevens worden hieronder afzonderlijk beschreven onder de kop "OVERIGE GEGEVENS".
Wij en onze externe dienstverleners kunnen de volgende gegevens van u verzamelen:
Verzamelen van Persoonsgegevens
Wij en onze externe dienstverleners verzamelen Persoonsgegevens via de Properties op
verschillende manieren, onder andere:
U heeft geen wettelijke of contractuele verplichting om ons Persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u bijvoorbeeld deelneemt aan de verschillende mogelijkheden die via de Properties worden aangeboden, verzamelen wij uw Persoonsgegevens om u (of ons) in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de Properties.
Hoe gebruiken wij Persoonsgegevens
Onze externe leveranciers en wij gebruiken Persoonsgegevens voor de volgende bedrijfsdoeleinden waaronder:
Openbaar maken van Persoonsgegevens
Wij maken Persoonsgegevens openbaar:
Overige vormen van gebruik en Openbaar maken
Wij gebruiken en vermelden uw Persoonsgegevens ook waar dit noodzakelijk of relevant is, met name wanneer wij een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen:
Bewaartermijn
Wij zullen uw Persoonsgegevens, gelet op de doelstelling(en) waarvoor die werden verkregen, zo lang als nodig of toegestaan is bewaren - conform de toepasselijke wetgeving.
De criteria die wij gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen zijn:
Gevoelige informatie
Wij verzoeken u op of via de Properties of anderszins geen gevoelige Persoonsgegevens aan ons te sturen en die niet aan ons bekend te maken (zoals uw BSN, gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond).
OVERIGE GEGEVENS
Overige gegevens die wij kunnen verzamelen
Wij en onze externe dienstverleners kunnen Overige Gegevens verzamelen (hierboven omschreven), zoals:
Hoe wij overige gegevens verzamelen
Wij en onze externe dienstverleners kunnen op verschillende manieren Overige Gegevens verzamelen, onder andere:
Hoe wij overige gegevens kunnen gebruiken en openbaar kunnen maken
Houd er rekening mee dat wij Overige Gegevens voor elk doel kunnen gebruiken en openbaar kunnen maken, tenzij dit volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan. Als wij volgens de toepasselijke wetgeving Overige Gegevens als Persoonsgegevens moeten behandelen, kunnen wij die gebruiken zoals hierboven omschreven in de paragraaf "Hoe wij overige gegevens kunnen verzamelen" en ook voor alle doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken. In sommige gevallen kunnen wij Overige Gegevens combineren met Persoonsgegevens (zoals de combinatie van uw naam met uw geografische locatie). Als wij Overige Gegevens met Persoonsgegevens combineren, behandelen we de gecombineerde gegevens als Persoonsgegevens zo lang ze gecombineerd zijn.
VEILIGHEID
Wij nemen redelijke fysieke, technische en administratieve maatregelen om de Persoonsgegevens onder ons beheer te beschermen. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw communicatie met ons niet langer veilig is, waarschuw ons dan onmiddellijk, in overeenstemming met de paragraaf "Contact met ons opnemen" hieronder.
KEUZES EN TOEGANG
Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en openbaar maken van uw Persoonsgegevens
Wij bieden u veel keuzes met betrekking tot ons gebruik en het door ons openbaar maken van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
U kunt zich op de manier zoals hieronder wordt uiteengezet, afmelden van het volgende:
Geef in uw e-mail in elk geval duidelijk aan waarvoor u zich afmeldt. Wij zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk proberen aan uw verzoek(en) te voldoen. Houd er rekening mee dat als u zich inderdaad afmeldt voor onze marketing-gerelateerde berichten, wij nog steeds administratieve berichten aan u kunnen sturen; u kunt zich niet afmelden voor administratieve berichten.
Hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens en deze kunt wijzigen of verwijderen Als u de Persoonsgegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt, wilt inzien, corrigeren, bijwerken, schrappen, beperken of verwijderen, of als u een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens wilt aanvragen om deze naar een ander bedrijf door te sturen (voor zover dit recht op gegevensportabiliteit aan u is verleend door de toepasselijke wetgeving), kunt u contact met ons opnemen via:privacypolicy@wmg.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Maak in uw verzoek alstublieft duidelijk welke Persoonsgegevens u graag wilt wijzigen, of dat u uw Persoonsgegevens uit onze database wilt laten schrappen. Of laat ons anderszins weten welke beperkingen u wilt opleggen aan ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Met het oog op uw bescherming kunnen wij alleen verzoeken met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoeren die horen bij het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Bovendien kunnen wij u vragen uw identiteit te bevestigen voordat wij uw verzoek inwilligen. Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek te voldoen.
Houd er rekening mee dat wij mogelijk bepaalde gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent begonnen voordat u een wijziging of verwijdering aanvroeg (wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet of meedoet aan een promotionele actie, is het mogelijk dat u de Persoonsgegevens die u hebt verstrekt niet kunt wijzigen of verwijderen tot na de voltooiing van een dergelijke aankoop of promotionele actie).
Wanneer onze verzameling en het gebruik van Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken door ons een e-mail te sturen via privacypolicy@wmg.com. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking.
Grensoverschrijdende Doorgifte
De Properties worden beheerd en geëxploiteerd vanuit het Verenigd Koninkrijk: zodoende is dit Privacybeleid, en het door ons verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales, en zijn de Properties niet bedoeld om WMBNLX of een van zijn gelieerde ondernemingen te onderwerpen aan de wetten of jurisdictie van een staat, land of gebied anders dan dat van Engeland en Wales. Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij vestigingen hebben of waar wij dienstverleners inschakelen, en door het gebruik van de Properties begrijpt u dat uw gegevens worden doorgegeven naar landen buiten uw woonland (met inbegrip van de Verenigde Staten), waar regels voor gegevensbescherming kunnen gelden die afwijken van die van uw land.
Als u gevestigd ben in de EER: Sommige niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden overeenkomstig de EER-normen (de volledige lijst van deze landen staat hier:) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Voor doorgifte vanuit de EER naar landen die de Europese Commissie niet voldoende acht, hebben we gepaste maatregelen getroffen, zoals de modelcontractbepalingen die de Europese Commissie heeft aangenomen met betrekking tot Persoonsgegevens. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen via privacypolicy@wmg.com of u kunt de standaardvoorwaarden raadplegen via deze link.
De Properties zijn niet bestemd voor personen onder de leeftijd van zestien (16) jaar, en wij verzoeken dergelijke personen geen Persoonsgegevens via de Properties te verstrekken.
ACTUALISERING VAN DIT PRIVACYBELEID
Wij kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen. Bekijk het opschrift met "LAATSTE WIJZIGING" bovenaan deze pagina om te zien wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen op dit Privacybeleid treden in werking wanneer wij het herziene Privacybeleid op of via een Property beschikbaar stellen.
CONTACT MET ONS OPNEMEN
Warner Music Benelux, gevestigd op Middenweg 1, 1217 HS Hilversum, Nederland, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruik en openbaar maken van uw Persoonsgegevens op grond van dit Privacybeleid.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit Privacybeleid of onze wijze van gegevensverwerking, dan kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@wmg.com. Als u gevestigd bent binnen de EER, of wanneer zich een vermoedelijke inbreuk op de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving voordoet, kunt u ook een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming voor uw land of regio. Een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten is hier beschikbaar.
Wij zijn gevestigd op het volgende adres:

Warner Music Benelux
Juridische Afdeling
Middenweg 1
1217 HS Hilversum

t.a.v.: Privacy Coordinator

Houd er alstublieft rekening mee dat e-mails niet altijd veilig zijn, dus neem geen gegevens over creditcards of andere gevoelige informatie in uw e-mails aan ons op.