Laatst Bijgewerkt:  31 maart 2017
Gebruiksvoorwaarden
Lees deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst zorgvuldig door. Met uw gebruik van de Site (zoals hieronder gedefinieerd) gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst.
Deze site (samen met eventuele opvolgsite(s) en alle diensten (zoals hieronder gedefinieerd), de 'Site') wordt beheerd door Warner Music Benelux ('wij', 'ons'). Wij bieden sitegebruikers toegang tot ‘Content’ en diensten die verband houden met ons en onze artiesten, inclusief muziek, afbeeldingen, forums, games, tekst, gegevens en andere soortgelijke ‘Content’ (dergelijke Content en diensten, gezamenlijk de “Diensten”). Voor uw gebruik van de Site gelden deze Gebruiksvoorwaarden (deze "Overeenkomst"), ongeacht hoe u de Site bezoekt (inclusief: via internet, via Wireless Access Protocol (gewoonlijk aangeduid als "WAP"), via een mobiel netwerk , of anders). Deze overeenkomst is tussen u en ons.
LET OP:   de site kan toepassingen van derden bevatten of gebruiken (zoals gedefinieerd in sectie 12 hieronder). Op uw toegang tot of gebruik van dergelijke Toepassingen van Derden kunnen aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn die niet in deze Overeenkomst zijn uiteengezet en die beschikbaar worden gesteld door de specifieke aanbieders van dergelijke Toepassingen van Derden.
1.Aanvaarding van voorwaarden:   Door de site te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst en met eventuele aanvullende regels en richtlijnen die we op de site plaatsen. We kunnen deze Overeenkomst mogelijk van tijd tot tijd wijzigen en u op een redelijke manier van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen, inclusief door de herziene versie van deze Overeenkomst op de Site te plaatsen. U kunt zien wanneer we deze overeenkomst voor het laatst hebben gewijzigd door de datum "LAATST BIJGEWERKT" hierboven te raadplegen. Uw gebruik van de Site na wijzigingen in deze Overeenkomst houdt in dat u deze wijzigingen accepteert; op voorwaarde echter dat een wezenlijke wijziging van deze Overeenkomst niet met terugwerkende kracht van toepassing is op enige claim of geschil tussen u en ons welke is ontstaan vóór de "LAATSTE UPDATE" -datum die van toepassing is op die versie van deze Overeenkomst waarin wij (een) dergelijke materiële verandering(en) hebben aangebracht. We kunnen op elk moment de site geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten, kosten in rekening brengen die nodig zijn om de site te gebruiken, deze te wijzigen of hiervan afzien, of mogelijkheden bieden aan sommige of alle sitegebruikers.
2.Jurisdictie..  De website bindt ons niet aan de jurisprudentie of wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika (VS), tenzij dit uitdrukkelijk elders in deze gebruiksvoorwaarden is bepaald. De site is mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor gebruik in sommige rechtsgebieden. Als u de site bezoekt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetten, regels en voorschriften. We kunnen de beschikbaarheid van de Site, geheel of gedeeltelijk, beperken tot iedere persoon, geografische regio of jurisdictie die we kiezen, op elk moment en naar eigen goeddunken.
3.Informatie die u verstrekt.  informatie die u via de site verstrekt valt onder ons privacybeleid, die u kunt teruglezen op www.wminewmedia.com/privacy  ( het 'privacybeleid'). Verder, voor zover u (bijvoorbeeld via een toepassing van derden, zoals gedefinieerd in Sectie 12 hieronder), via gebruik van de Site persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan een derde partij (bijvoorbeeld een Provider (zoals gedefinieerd in artikel 6 (b) hieronder)) kan het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van dergelijke informatie door die derde partij worden geregeld door zijn eigen privacybeleid en niet door ons Privacybeleid (in elk geval zijn wij niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie van derden). U stemt ermee in dat alle informatie die u ons verstrekt waar, nauwkeurig en volledig is en dat u dergelijke informatie regelmatig zult onderhouden en bijwerken. Als u ervoor kiest om uw persoonlijk identificeerbare of andere informatie openbaar te maken op de site, doet u dit op eigen risico.
4.Gedragsregels   Bij het gebruik van de site stemt u ermee in de wet te gehoorzamen, de rechten van anderen te respecteren en aanstootgevend, lasterlijk of verstorend gedrag te vermijden. Bovendien zult u zich houden aan de volgende "Gedragsregels" die door ons van tijd tot tijd worden bijgewerkt. U zult niet:
 • De volgende content of inhoud op de Site posten, verzenden of anderszins beschikbaar stellen:
  • Alles dat:
   (a) bedreigend, intimiderend, vernederend of hatelijk is of kan zijn;
   (b) lasterlijk is of kan zijn;
   (c) frauduleus is of kan zijn;
   (d) obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of anderszins aanstootgevend is of kan zijn;
   of (e) beschermd is door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar van dat recht.
  • Materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid; dat gedrag aanmoedigt dat tot een misdrijf kan leiden; dat gokken bevordert; of dat aanspoort tot of informatie geeft over illegale activiteiten of activiteiten zoals "hacken", "kraken" of "phreaking".
  • Elk virus, worm, zgn. ‘Trojan Horse’, ‘Easter Egg’, tijdbom, spyware of andere computercode, bestand of programma dat schadelijk of invasief is of kan zijn of is bedoeld om de werking van de Site te beschadigen of te kapen, of om het gebruik van hardware, software of apparatuur gebruikt voor de Site te controleren,.
  • Ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, "junk mail", "spam", "kettingbrief", "piramidesysteem" of investeringsmogelijkheid, of enige andere vorm van werving.
  • Alle materiële niet-openbare informatie over een bedrijf zonder de vereiste toestemmingen om dit te doen.
 • De site gebruiken voor enig frauduleus of onwettig doel.
 • De site gebruiken om de wettelijke rechten van anderen te belasteren, te misbruiken, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins te schenden, inclusief maar niet beperkt tot de privacyrechten of publiciteitsrechten van anderen, of om persoonlijk identificeerbare informatie over andere gebruikers van de site te verzamelen.
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief een van onze (of onze gelieerde) vertegenwoordigers; ten onrechte uw relatie met een persoon of entiteit vermelden of anderszins verkeerd weergeven; of expliciet, of te impliceren dat, we een verklaring of plaatsing die u maakt, onderschrijven.
 • de werking van de site of de servers of netwerken die worden gebruikt om de werking van de Site beïnvloeden of verstoren; of in strijd handelen met vereisten, procedures, beleid of voorschriften van dergelijke netwerken.
 • Beperken of verhinderen dat een ander persoon de Site gebruikt (bijvoorbeeld, niet beperkt tot, door (een deel van) de site te hacken).
 • De site gebruiken om te adverteren of aan te bieden om goederen of diensten te verkopen of kopen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden, van enig deel van de Site, of van toegang tot of gebruik van de Site.
 • Enig deel van de site wijzigen, aanpassen, vertalen, decompileren of demonteren, behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • auteursrechtelijke aanduidingen, handelsmerken of andere eigendomsrechten van de site of materialen die van de site afkomstig zijn verwijderen.
 • een deel van de site zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming op andere plekken ‘framen’ of spiegelen.
 • Een database maken door systematisch alle of enige Site-inhoud te downloaden en op te slaan.
 • Een robot, spin, sitezoek- / ophaalapplicatie of een ander handmatig of automatisch apparaat gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de site op te halen, te indexeren, te "schrapen", of op welke manier dan ook te reproduceren of te omzeilen, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
We kunnen uw gebruik van de Site beëindigen voor elk gedrag dat wij ongepast vinden, of voor uw schending van deze Overeenkomst, inclusief de Gedragsregels (inclusief, zonder beperking, als u herhaaldelijk inbreuk maakt op het auteursrecht bij gebruik van de Site).
5.Registratie   Mogelijk moet u zich registreren om een deel van de site te gebruiken. We kunnen elke gebruikersnaam, ieder wachtwoord of elke andere informatie die u aan ons verstrekt bij het registreren, weigeren of verlangen dat u deze wijzigt. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn alleen voor persoonlijk gebruik en moeten vertrouwelijk worden behandeld; u bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en u stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de vertrouwelijkheid of ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord of uw siteaccount.
6.Inzendingen
 • A. Algemeen   De site kan gedeelten bevatten waar u informatie en materialen kunt plaatsen, waaronder, zonder beperking, tekst, afbeeldingen, foto's, grafische afbeeldingen, muziek, video's, audiovisuele werken, gegevens, bestanden, links en andere materialen (elk een “Inzending “). Voor alle duidelijkheid: u behoudt het eigendom van alle inzendingen die u plaatst, onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst (inclusief de licentieverlening in artikel 6 (b) hieronder).
 • B. Licentieverlening   Voor elke inzending die u plaatst, verleent u hierbij aan ons en onze gelieerde ondernemingen (inclusief maar niet beperkt tot Warner Music Group, Atlantic Records, Warner Records, Rhino Entertainment en onze andere gelieerde platenlabels die hier worden vermeld: www.wminewmedia.com/affiliates) (gezamenlijk onze "Gelieerde Ondernemingen") een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare licentie (via meerdere niveaus), zonder verdere xxxaandacht voor u of enige derde partij, voor: (i) het reproduceren, distribueren, verzenden, communiceren naar het publiek, uitvoeren en weergeven (publiekelijk of anderszins), bewerken, wijzigen, aanpassen, maken van afgeleide werken van en anderszins gebruik maken van dergelijke Inzending, in elk formaat of media nu bekend of hierna ontwikkeld, op of in verband met de Site of een van onze (of onze Gelieerde Ondernemingen) soortgelijke diensten of producten (bijvoorbeeld websites, en elke desktop, mobiele of andere applicaties, widgets of API's) (dergelijke services of products, gezamenlijk, de "Sitegerelateerde services"); (ii) het uitoefenen van alle handelsmerk-, publiciteits- en andere eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke Inzending; (iii) het gebruik van uw naam, foto, portret, foto, stem, beeltenis en biografische informatie zoals door u verstrekt in verband met uw Inzending voor promotionele doeleinden gerelateerd aan de Site of de Site-gerelateerde Diensten, in elk geval in verband met uw inzending; en (iv) het gebruik van uw Inzending (inclusief de inhoud daarvan) voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Site, de Site-gerelateerde Services en Artiesten. Ter verduidelijking: niets in deze Overeenkomst wordt geacht u te machtigen om inhoud of materiaal dat in ons bezit is, onze Gelieerde Ondernemingen of onze respectieve artiesten ("Artiesten"), directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers, ('Vertegenwoordigers') en licentiegevers en serviceproviders (gezamenlijk 'Aanbieders') in een Inzending op te nemen.   ALS U DE RECHTEN DIE IN DEZE SECTIE 6 WORDEN VERLEEND NIET WILT TOEKENNEN, PLAATS DAN GEEN INZENDINGEN OP DE SITE.
 • C. Disclaimers .   Het is mogelijk dat sitebezoekers informatie of materialen op de site plaatsen die onjuist of misleidend zijn of die anderszins deze overeenkomst schenden. Wij, onze gelieerde ondernemingen en onze artiesten, vertegenwoordigers en leveranciers onderschrijven noch zijn niet verantwoordelijk voor informatie of materialen die beschikbaar zijn via de site of uw gebruik van dergelijke informatie of materialen. Alle inzendingen worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen door ons worden gebruikt (i) zonder enige vertrouwelijkheids- of andere geheimhoudingsverplichtingen en (ii) zonder toeschrijving aan u of een derde partij. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment limieten in te stellen voor het aantal en de grootte van inzendingen die op de site kunnen worden geplaatst of de hoeveelheid opslagruimte die beschikbaar is voor inzendingen.
 • D. Erkenning   U erkent en gaat hierbij akkoord dat (i) u een goede en waardevolle overweging heeft ontvangen in ruil voor de rechten die u hieronder verleent en voor elke Inzending die u plaatst, inclusief, zonder beperking, de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten op de Site en de mogelijkheid dat publiciteit of gunstige blootstelling kan voortvloeien uit het gebruik door ons of onze gelieerde ondernemingen van dergelijke Inzending of afgeleide werken die dergelijke Inzending bevatten of belichamen; en (ii) u geen recht heeft op verdere compensatie voor enig gebruik of andere exploitatie van dergelijke Inzending door ons of onze Gelieerde Ondernemingen of enige andere partij (inclusief, zonder beperking, onze of onze Gelieerde kunstenaars, Vertegenwoordigers en Aanbieders) ingevolge de rechten op dergelijke Inzendingen die hieronder zijn verleend en / of die beschikbaar zijn onder toepasselijk recht.
 • E. Vertegenwoordigingen .  U verklaart en garandeert hierbij dat: (i) u het wettelijke recht en de bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst aan te gaan; (ii) u alleen eigenaar bent van, of anderszins het volledige recht en toestemming hebt om alle rechten in, op en onder elke Inzending die u plaatst te exploiteren en om de hierin vermelde rechten en licenties en met betrekking tot een derde, te verlenen, en voor materiaal dat voorkomt in of anderszins is opgenomen in een inzending die u plaatst, u uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming hebt gekregen van alle eigenaren van en houders van rechten in dergelijk materiaal van derden als nodig is om de hierin vermelde rechten en licenties te verlenen; (iii) u de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming hebt verkregen van elke identificeerbare persoon die voorkomt in een Inzending die u plaatst, om de naam en gelijkenis van die persoon te gebruiken voor doeleinden van het gebruiken en anderszins exploiteren van dergelijke Inzending (en) op de wijze bepaald in deze Overeenkomst, of, als een dergelijke identificeerbare persoon jonger is dan achttien (18) jaar, u dergelijke schriftelijke toestemming van de ouder of voogd van die persoon hebt verkregen (en gaat u ermee akkoord ons een kopie te verstrekken van dergelijke toestemmingen op ons verzoek); (iv) enige Inzending die u plaatst, en het gebruik daarvan door ons, onze Gelieerde Ondernemingen en onze en hun respectieve gevolmachtigden (inclusief, en zonder beperking, onze en hun respectieve Artiesten, Vertegenwoordigers en Aanbieders), geen inbreuk zal maken op of inbreuk maken op enig patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden; (v) elke Inzending die u plaatst niet vertrouwelijk is en geen vertrouwelijke informatie bevat; en (vi) bij het maken, voorbereiden en posten van een Inzending, u (A) hebt voldaan en in alle opzichten zult voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels (inclusief, zonder beperking, onze Gedragsregels), en voorschriften en (B) geen inbreuk zal maken op enige afspraak waaraan u expliciet of impliciet gebonden bent (inclusief zonder beperking enige overeenkomst met een derde partij) of een dergelijke afspraak zult schenden. Als u wel een inzending post die de gelijkenis van een identificeerbare persoon bevat, raden wij u ten sterkste aan om geen identificerende informatie (zoals de naam of het adres van de persoon) in een dergelijke inzending op te nemen.
 • F. Vrijstelling .  Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, stemt u ermee in om ons voor eeuwig te vrijwaren tegen alle vorderingen jegens ons, onze gelieerde ondernemingen en onze en hun artiesten, vertegenwoordigers en leveranciers, en geen enkele procedure in te leiden, claims in te dienen, acties te ondernemen tegen ons, onze gelieerde ondernemingen en onze en hun artiesten, vertegenwoordigers en leveranciers dat u alle mogelijke schade zal vergoeden met betrekking tot alle claims, eisen, acties, verliezen, kosten, schadevergoedingen, aansprakelijkheden, uitspraken, schikkingen en kosten (inclusief, zonder beperking, redelijke advocatenhonoraria) die op enigerlei wijze verband houden met deze Overeenkomst en / of het gebruik van een Inzending op een manier die consistent is met de rechten verleend onder deze Overeenkomst. Bovendien doet u, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, hierbij afstand van alle rechten die u mogelijk hebt onder wetten wereldwijd die betrekking hebben op 'morele rechten' of 'droit morele' of vergelijkbare rechten, in verband met een inzending die u plaatst (en hierbij verklaart en garandeert u dat u duidelijke, uitdrukkelijke schriftelijke afstandsverklaringen hebt verkregen van toepasselijke derde partijen met betrekking tot alle rechten die dergelijke derde partijen kunnen hebben onder dergelijke wetten in verband met een inzending die u plaatst). Op elk moment op ons verzoek zult u: (i) alle acties ondernemen die wij redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk achten, zodat wij en onze gelieerde ondernemingen de volledige voordelen van deze Overeenkomst en alle door u hieronder verleende licenties, en (ii) een niet-elektronische hard copy van deze Overeenkomst ondertekenen. Zonder enige andere bepaling hierin te beperken, stemt u ermee in om ons, onze gelieerde ondernemingen en onze en hun artiesten, vertegenwoordigers en leveranciers te vrijwaren zoals verder hierin uiteengezet, inclusief in paragraaf 16 hieronder.
 • G. Geen gebruiksverplichting   For the purpose of clarification, it shall be in our sole discretion whether or not to exercise any right granted to us under this Agreement, and we shall have no obligation to use or otherwise exploit any Submission.
7.ongevraagde inzendingen .  Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, accepteren wij geen, nodigen uit tot het doen van, of houden wij rekening met ongevraagde inzendingen van ideeën, voorstellen of suggesties ("ongevraagde inzendingen"), ongeacht of deze verband houden met de site, onze producten of anderszins. We behandelen ongevraagde inzendingen niet als vertrouwelijk en elke ongevraagde inzending wordt exclusief eigendom van ons of onze gelieerde ondernemingen. Wij en onze gelieerde ondernemingen hebben geen verplichtingen met betrekking tot ongevraagde inzendingen en kunnen deze voor welk doel dan ook gebruiken zonder compensatie aan u of een andere persoon.
8.Monitoring .  We kunnen, maar zijn niet verplicht om: (a) Inzendingen controleren, evalueren of wijzigen voordat of nadat ze op de Site verschijnen; (b) proberen te verifiëren dat alle rechten, toestemmingen, releases en toestemmingen in of met betrekking tot dergelijke Inzendingen door u zijn verkregen in overeenstemming met uw bovenstaande verklaringen; (c) Inzendingen weigeren, af wijzen of verwijderen op elk moment of om welke reden dan ook (inclusief, zonder beperking, als we naar eigen goeddunken vaststellen dat alle rechten, toestemmingen, releases en toestemmingen niet door u zijn verkregen ondanks uw verklaringen bovenstaand). U stemt ermee in om met ons samen te werken bij onze verificatie of vragen met betrekking tot het voorgaande te beantwoorden. We kunnen alle inzendingen en de omstandigheden rondom hun verzending aan iedereen bekend maken om welke reden dan ook en in overeenstemming met ons privacybeleid. Als u op de hoogte bent van enig onwettig, aanstootgevend of beledigend materiaal op de site (behalve voor materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht, dat wordt behandeld in sectie 22 hieronder), neem dan contact met ons op via privacypolicy@wmg.com o.v.v. uw naam en adres, een beschrijving van de materialen in kwestie en de URL of locatie van dergelijke materialen.
9.Aankopen   Tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen, zijn alle aankopen die via de site worden gedaan (elke dergelijke aankoop, een 'transactie'), alle producten die beschikbaar worden gesteld via de site (gezamenlijk de 'producten') en uw gebruik van dergelijke producten onderworpen aan onze Transactievoorwaarden, die zich bevinden op  www.wminewmedia.com/transactionterms (de 'Transactievoorwaarden'). Als een afzonderlijke overeenkomst die door ons of een gelieerde onderneming in verband met de site wordt verstrekt, van toepassing is op een bepaalde transactie of product, of uw gebruik van een bepaald product, en de voorwaarden van een dergelijke afzonderlijke overeenkomst in strijd zijn met de voorwaarden van deze overeenkomst en / of de transactievoorwaarden , zijn de voorwaarden van een dergelijke afzonderlijke overeenkomst van toepassing. Verwijzingen naar producten op de site impliceren niet dat wij deze producten goedkeuren.
10. Regels voor promoties :   Op alle sweepstakes, wedstrijden, loterijen of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de site worden aangeboden, kunnen regels van toepassing zijn die los staan van deze Overeenkomst. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een promotie in strijd zijn met deze overeenkomst, zijn de promotieregels van toepassing.
11.Onze eigendomsrechten. .  Wij, onze gelieerde ondernemingen en onze licentiegevers en leveranciers zijn eigenaar van de informatie, content en materialen die via de site beschikbaar zijn gesteld. Dergelijke informatie, content en materialen worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en / of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk vooraf door ons geautoriseerd, stemt u ermee in om geen reproducties, wijzigingen, huur, lease, bruikleen, verkoop, distributie of afgeleide werken te reproduceren, gebaseerd op, geheel of een deel van de site of enige informatie, content of materialen die via de site beschikbaar zijn gesteld. . Wij, onze gelieerde ondernemingen en / of onze respectieve licentiegevers of leveranciers zijn eigenaar van de handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken op de site, inclusief maar niet beperkt tot WARNER MUSIC. Alle handelsmerken en dienstmerken op de site die geen eigendom zijn van ons of onze gelieerde ondernemingen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U mag onze handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken niet gebruiken in verband met een product of dienst die niet van ons is, of op een manier die verwarring kan veroorzaken. Niets op de site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken te gebruiken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. LET OP DAT ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN ENIGE SERVICE OF PRODUCT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE SOFTWARE GEBRUIKT DOOR DE DIENSTEN, U KUNNEN ONDERWERPEN AAN CIVIELE EN STRAFFELIJKE SANCTIES, (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, MOGELIJKE MONETAIRE SCHADE), INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VOOR SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT.
12.Toepassingen van derden .  De site kan softwareapplicaties en -services van derden (of koppelingen daarnaar) bevatten die beschikbaar worden gesteld door onze providers ('applicaties van derden'). Omdat we geen controle hebben over toepassingen van derden, gaat u ermee akkoord dat noch wij, noch onze gelieerde ondernemingen, noch onze artiesten en vertegenwoordigers, verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor toepassingen van derden, waaronder de prestaties, nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteit, wettigheid, bruikbaarheid of veiligheid van, of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Toepassingen van Derden of hun gebruik. We zijn niet verplicht om applicaties van derden te controleren en we kunnen de toegang tot applicaties van derden (geheel of gedeeltelijk) op elk moment verwijderen of beperken. De beschikbaarheid van applicaties van derden op de site houdt niet in dat wij dergelijke applicaties van derden onderschrijven of daarmee verbonden zijn. Verder kunnen op uw gebruik van applicaties van derden aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn die niet in deze overeenkomst of ons privacybeleid zijn uiteengezet (bijvoorbeeld voorwaarden en bepalingen die door providers zelf beschikbaar worden gesteld in verband met applicaties van derden). Deze Overeenkomst schept geen juridische relatie tussen u en Providers met betrekking tot Toepassingen van Derden, en niets in deze Overeenkomst wordt beschouwd als een verklaring of garantie door ons, of een van onze Gelieerde Ondernemingen, of onze Artiesten, Vertegenwoordigers of Providers , met betrekking tot een toepassing van derden.
13. Content van derden   De site kan bepaalde functionaliteiten bevatten waarmee, via het systeem of netwerk waarvan de site een component is, de routering en transmissie van en online toegang tot bepaalde digitale communicatie en content beschikbaar wordt gesteld door derden (" Content van derden”). Door dergelijke sitefunctionaliteiten te gebruiken, erkent en stemt u ermee in dat u ons doorverwijst voor toegang tot en verzending van Content van derden die verband houdt met dergelijke functionaliteit. Omdat we geen controle hebben over de Content van derden, gaat u ermee akkoord dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor Content van derden, inclusief de nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteit, wettigheid, bruikbaarheid of veiligheid van, of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content van derden . We zijn niet verplicht om Content van derden te controleren en we kunnen de toegang tot Content van derden (geheel of gedeeltelijk) op elk moment blokkeren of uitschakelen. Uw toegang tot of ontvangst van Content van derden via de site houdt niet in dat wij dergelijke Content van derden onderschrijven of ons daar aan verbinden. Verder kan op uw gebruik van Content van derden aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn die niet in deze overeenkomst of ons privacybeleid zijn uiteengezet (bijvoorbeeld voorwaarden en bepalingen die gesteld worden door de aanbieders van dergelijke Content van derden). Deze Overeenkomst schept geen juridische relatie tussen u en de aanbieders van dergelijke Content van derden in relatie tot dergelijke Content, en niets in deze Overeenkomst wordt beschouwd als een vrijwaring of representatie van ons, of een van onze Gelieerde Ondernemingen, of onze artiesten, vertegenwoordigers of leveranciers, met betrekking tot Content van derden.
14. Links en feeds .  De site kan links naar of feeds van andere websites en/of online bronnen bevatten. Wij en onze gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor en onderschrijven dergelijke externe sites of bronnen niet. Andere sites kunnen linken naar de site met of zonder onze toestemming, en we kunnen alle links naar of van de site blokkeren. UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN WEBSITES, CONTENT EN BRONNENVAN DERDEN IS OP EIGEN RISICO.
15.Beperking van aansprakelijkheid en disclaimers   DE SITE EN ALLE GOEDEREN, DIENSTEN, TOEPASSINGEN VAN DERDEN, CONTENT VAN DERDEN, INFORMATIE EN MATERIAAL DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR IS GEMAAKT, WORDEN GELEVERD "ALS ZODANIG" ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE REPRESENTATIES OF GARANTIES VAN ENIGE SOORT, EN WIJ, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ONZE ARTIESTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN AANBIEDERS WIJZEN ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE REPRESENTATIES, GARANTIES, ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SITE EN ALLE GOEDEREN, DIENSTEN, TOEPASSINGEN VAN DERDEN, CONTENT VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN DE REPRESENTATIES EN GARANTIES VOOR VOLDOENDE KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING EN EIGENDOM, AF. (BEPAALDE PROVIDERS KUNNEN AFZONDERLIJK BEPERKTE REPRESENTATIES EN / OF GARANTIES MET BETREKKING TOT HUN TOEPASSINGEN BIEDEN; NEEM CONTACT OP MET DERGELIJKE AANBIEDERS VOOR MEER INFORMATIE). WIJ GEVEN GEEN VERKLARING OF GARANTIE DAT DE SITE (OF EEN ONDERDEEL HIERVAN), EEN TOEPASSING VAN DERDEN OF DE CONTENT VAN DERDEN ACCURAAT, VOLLEDIG OF FOUTLOOS IS, OF DAT SPECIFIEKE SOFTWARE OF HARDWARE VERENIGBAAR IS MET DE SITE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID IS OM (A) DE SOFTWARE, HARDWARE EN SERVICES (INCLUSIEF INTERNETVERBINDING) TE VERKRIJGEN EN TE BETALEN DIE NODIG IS OM DE SITE TE GEBRUIKEN EN (B) TE ZORGEN DAT DE SOFTWARE, HARDWARE OF SERVICES DIE U GEBRUIKT OP DE JUISTE WIJZE MET DE SITE FUNCTIONEERT. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DIT ZELF DIENT TE BEPALEN EN DAT U ALLE RISICO’S DRAAGT VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE, INCLUSIEF DE BETROUWBAARHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN TOEPASSINGEN VAN DERDEN, CONTENT VAN DERDEN, INFORMATIE OF MATERIAAL DAT BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE SITE. WIJ, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ONZE ARTIESTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN AANBIEDERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE -, INCIDENTELE-, GEVOLG-, SPECIALE-, BIJZONDERE-, PUNITIEVE-, OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN ENIGE SOORT IN VERBAND MET DE SITE, NOCH VOOR SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST OF SCHADE DOOR ONDERBREKING VAN BEDRIJF, DOOR VERLIES VAN GEBRUIK, DOOR VERLIES VAN DATA, VERLIES VAN ANDERE IMMATERIËLE GEGEVENS, VERLIES VAN VEILIGHEID VAN INFORMATIE DIE U HEBT VERSTREKT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF ONTVANGST VAN EEN TOEPASSING VAN DERDEN AANVRAGEN OF CONTENT VAN DERDEN), OF ONGEAUTORISEERDE ONDERSCHEPPING VAN DERGELIJKE INFORMATIE DOOR DERDEN, ZELFS INDIEN VOORAF GEADVISEERD TEGEN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES. BOVENDIEN ZIJN WIJ, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ONZE ARTIESTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN PROVIDERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE OF VAN TOEPASSINGEN VAN DERDEN, CONTENT VAN DERDEN, INFORMATIE OF MATERIALEN OP DE SITE. UW ENIGE REMEDIE VOOR ONVREDENHEID MET DE SITE IS HET STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE. ONZE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS IS GELIJK AAN HET TOTALE BEDRAG DAT U AAN ONS HEEFT BETAALD VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE. HET IS MOGELIJK DAT HET TOEPASSELIJKE RECHT NIET BEPERKT IS TOT BEPERKINGEN VAN BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES OF UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN BEPAALDE SCHADE; ALLEEN VOOR ZOVER DAT DERGELIJK RECHT OP U VAN TOEPASSING IS, KUNNEN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN. Hoewel we proberen de veiligheid van de site te handhaven, kunnen we niet garanderen dat de site of applicaties van derden veilig zullen zijn of dat het gebruik van de site of applicaties van derden ononderbroken zal zijn. Bovendien kunnen derden ongeautoriseerde wijzigingen aanbrengen aan de site of applicaties van derden. Als u ongeautoriseerde wijzigingen van de Site opmerkt, neem dan contact met ons op via  customerserviceteam@warnermusic.com met een beschrijving van het materiaal in kwestie en de URL of locatie van dergelijke materialen. 
16.Vrijwaring .  Behalve voor zover verboden onder toepasselijk recht, stemt u ermee in om ons, onze gelieerde ondernemingen en onze en hun artiesten, vertegenwoordigers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief advocatenkosten) die voortvloeien uit (a) uw gebruik van, of activiteiten in verband met, de Site; (b) elke schending van deze Overeenkomst door u; (c) enig misbruik of andere uitbuiting, of falen of nalaten om enige Inzending (inclusief een deel daarvan) die u plaatst te gebruiken of anderszins te exploiteren; of (d) elke claim dat uw inzending of enig gebruik of exploitatie daarvan schade heeft veroorzaakt aan of inbreuk heeft gemaakt op of de rechten van een derde of deze rechten heeft geschonden, inclusief maar niet beperkt tot eerdere, huidige of toekomstige inbreuk, verduistering, laster, inbreuk op privacy of recht op publiciteit of schending van rechten met betrekking tot het voorgaande.
17.Beëindiging   Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. We kunnen op elk moment en om welke reden dan ook uw toegang tot of gebruik van: (a) de Site, (b) uw gebruikersnaam en wachtwoord of (c) alle bestanden of informatie in verband met uw gebruikersnaam en wachtwoord beëindigen. Als we uw toegang tot de site beëindigen, hebt u niet het recht om claims tegen ons, onze gelieerde partners of onze artiesten, vertegenwoordigers en providers in te dienen met betrekking tot een dergelijke beëindiging. Wij en onze gelieerde ondernemingen en onze artiesten, vertegenwoordigers en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor beëindiging van uw toegang tot de site of tot dergelijke informatie of bestanden en zijn niet verplicht om dergelijke informatie of bestanden aan u beschikbaar te stellen na enige een dergelijke beëindiging. We kunnen stappen ondernemen waarvan wij denken dat ze geschikt zijn om de naleving van enig deel van deze Overeenkomst af te dwingen of te verifiëren (inclusief ons recht om mee te werken aan juridische procedures met betrekking tot uw gebruik van de Site, Producten of een claim van derden dat uw gebruik van de Site of producten onwettig is of inbreuk maakt inbreuk op de rechten van dergelijke derden). Secties 2, 6-8, 11-19, 21-23 en 25 blijven van kracht na het verlopen of beëindigen van deze Overeenkomst.
18.Toepasselijk recht; Geschillenbeslechting   U stemt er hierbij mee in dat deze Overeenkomst (en elke claim of geschil die voortvloeit uit deze Overeenkomst of uw gebruik van de Site) wordt beheerst door en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de staat New York, VS, zonder rekening te houden met de principes van conflicten van recht, en u stemt in met de exclusieve jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken in New York, New York, VS, en ziet af van eventuele jurisdicties, locaties of ongemakkelijke forumbezwaren daartegen. Niettegenstaande de vorige paragraaf, als u woonachtig bent in een lidstaat van de Europese Unie en de Site bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst (en elke claim of geschil die voortvloeit uit deze Overeenkomst of uw gebruik van de Site) wordt beheerst door en moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving, zonder rekening te houden met de principes van conflicten van recht, en u stemt in met de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken en ziet af van elke jurisdictie, locatie of lastig forumbezwaren daartegen. U stemt er verder mee in dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoop van goederen niet van toepassing is op deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat elk ongeautoriseerd gebruik van de Site, de Producten of gerelateerde software of materialen of Toepassingen van Derden zou leiden tot onherstelbare schade aan ons, onze Gelieerde Ondernemingen of onze Artiesten, Vertegenwoordigers en Aanbieders waarvoor geldschade onvoldoende zou zijn , en in dat geval hebben wij, onze gelieerde ondernemingen of onze artiesten, vertegenwoordigers en leveranciers, voor zover van toepassing, het recht om, naast andere rechtsmiddelen en in billijkheid, onmiddellijk een voorlopige voorziening tegen u in te stellen. Niets in deze sectie of elders in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een beperking of remedie die beschikbaar is ingevolge wettelijke of andere claims die wij, onze Gelieerde Ondernemingen of onze Artiesten, Vertegenwoordigers en Providers kunnen hebben onder een afzonderlijke wettelijke autoriteit, waaronder, zonder beperking, elke claim wegens inbreuk op intellectueel eigendom.
19. Filteren .  Wij informeren u hierbij dat ouderlijk toezichtbeveiligingen in de handel verkrijgbaar zijn die u kunnen helpen bij het beperken van de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen. Informatie die de huidige providers van dergelijke beveiligingen identificeert, is beschikbaar op:   http://kids.getnetwise.org/  en  http://onguardonline.gov/.   Houd er rekening mee dat we geen enkele van de producten of services die op deze sites worden vermeld aanbevelen of ondersteunen. 
20.Informatie of klachten. .  Als u een vraag of klacht heeft over de site, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op  customerserviceteam@warnermusic.com.   E-mailcommunicatie is niet noodzakelijkerwijs veilig, dus neem geen creditcardinformatie of andere gevoelige informatie op in een e-mail aan ons. U kunt ook contact met ons opnemen via  privacy@warnermusic.com.
21.Toekomstgerichte verklaringen .  Verklaringen die op de site verschijnen en die betrekking hebben op ons, onze gelieerde ondernemingen of ons en diens management en die geen historische feiten zijn, zijn "Toekomstgerichte verklaringen". Toekomstgerichte verklaringen zijn slechts voorspellingen en werkelijke toekomstige gebeurtenissen/omstandigheden kunnen wezenlijk verschillen van de gebeurtenissen/omstandigheden die in Toekomstgerichte verklaringen beschreven zijn. Verschillende externe factoren en risico's beïnvloeden onze activiteiten, zoals de markten, producten, diensten en prijzen. Deze factoren en risico's worden beschreven in ons huidige jaarverslag, ingediend bij de SEC (‘Securities and Exchange Commission’ de amerikaanse toezichthouder van de diverse effectenbeurzen) en in andere dossiers die we bij de SEC indienen. U hebt toegang tot onze meest recente SEC-depots via het SEC EDGAR-systeem op www.sec.gov , of u kunt deze depots kosteloos van ons verkrijgen. Wij doen afstand van elke verplichting of verantwoordelijkheid om een toekomstgerichte verklaring of andere verklaringen die op de site verschijnen bij te werken, te herzien of aan te vullen.
22.Claims van inbreuk op het auteursrecht   De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de "DMCA") biedt mogelijkheden voor auteursrechteigenaren die van mening zijn dat materiaal dat op internet verschijnt inbreuk maakt op hun rechten onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving. Als u te goeder trouw gelooft dat de op de site beschikbare materialen inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt u (of uw vertegenwoordiger) ons een kennisgeving sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. Als u te goeder trouw gelooft dat iemand ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht tegen u heeft ingediend, staat de DMCA u toe ons een tegenvordering te sturen. Kennisgevingen en tegenberichten moeten voldoen aan de dan geldende wettelijke vereisten opgelegd door de DMCA. Zie http://www.copyright.gov voor details. Kennisgevingen en tegenberichten moeten worden verzonden naar:

DMCA Agent-Litigation Department
1633 Broadway
New York, NY 10019
Telephone Number: (212) 275-2000
Email: dmcaagent@wmg.com

We raden u aan uw juridisch adviseur te raadplegen voordat u een kennisgeving of tegenvordering indient.
23. Mogelijkheid om deze overeenkomst aan te gaan .  Door de site te gebruiken, bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd van 18 jaar heeft om deze overeenkomst aan te gaan of, als u die niet heeft, dat u toestemming van uw ouders of voogd hebt gekregen om deze overeenkomst aan te gaan. Tenzij anders vermeld op de site, zijn de services alleen beschikbaar voor personen van 13 jaar of ouder. Als u 13 tot 18 jaar bent, moet u deze gebruiksvoorwaarden samen met uw ouder of voogd doornemen om ervoor te zorgen dat u en uw ouder of voogd deze gebruiksvoorwaarden begrijpen en ermee instemmen. Wij vinden de veiligheid en privacy van al onze gebruikers, en met name kinderen zeer belangrijk. Ouders die hun kinderen (van 13-18 jaar oud) toegang tot en gebruik van de site en / of diensten willen verlenen, moeten toezicht houden op deze toegang en dit gebruik. Door uw kind toegang te geven tot de Site, geeft u uw kind toegang tot alle Services en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot al het gebruik van de Site door uw kind. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke Services geschikt zijn voor uw kind. Wees altijd voorzichtig bij het bekend maken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen via een van de Services. Toegang tot bepaalde content kan extra leeftijdsbeperkingen met zich meebrengen. Wanneer een dergelijke beperking van toepassing is, wordt u gevraagd te bevestigen dat u oud genoeg bent om de items te bekijken of te kopen, voor zover van toepassing.
24. Neem contact met ons op. Als u vragen hebt over de betekenis of toepassing van deze Overeenkomst, kunt u deze vragen stellen aan   customerserviceteam@warnermusic.com.  E-mailcommunicatie is niet noodzakelijkerwijs veilig, dus neem geen creditcardinformatie of andere gevoelige informatie op in een e-mail aan ons.
25.Diversen .  Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer-, agentschap- of franchisegever-franchisenemer-relatie tussen u en ons. Als een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft die bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere bepaling. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven aan anderen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Geen verklaring van afstand door een van de partijen van een inbreuk of verzuim hieronder wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende inbreuk of verzuim. Deze Overeenkomst omvat hierbij door middel van deze verwijzing alle aanvullende voorwaarden die we op de Site plaatsen (inclusief, zonder beperking, ons Privacybeleid en Transactievoorwaarden) en, tenzij anders uitdrukkelijk hierin vermeld, is deze Overeenkomst de gehele Overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hierin beschreven en vervangt alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen u en ons hieromtrent. Kennisgevingen aan u kunnen naar eigen goeddunken worden gedaan via plaatsing op de site, per e-mail of per gewone post. We kunnen ook kennisgeving doen van wijzigingen in deze Overeenkomst of andere zaken door dergelijke kennisgevingen openbaar te maken of door links naar dergelijke kennisgevingen te verstrekken. U stemt ermee in dat een gedrukte versie van deze Overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm toelaatbaar is in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze Overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere oorspronkelijk gegenereerde zakelijke documenten en bescheiden, onderhouden in gedrukte vorm. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van enige verplichting als gevolg van oorzaken buiten onze controle. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de volgende zin, is niets in deze Overeenkomst, expliciet of impliciet, bedoeld om enige andere persoon dan de partijen en de respectieve opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden van de partijen enige rechten te verlenen. Niettegenstaande de vorige zin, stemt u ermee in dat onze gelieerde ondernemingen en onze en hun artiesten, vertegenwoordigers en leveranciers die contenteigenaren en serviceproviders zijn van wie we een licentie of andere rechten hebben verkregen om hun content en diensten, indien van toepassing, in verband met met de Site, derde begunstigden onder deze Overeenkomst zijn met het recht om de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen die rechtstreeks op dergelijke partijen van toepassing zijn; anders, en uitsluitend voor zover het Engelse recht van toepassing is, kan een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst geen van de bepalingen van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 afdwingen. Niettegenstaande de onmiddellijk voorafgaande zin, ons recht voor het aangaan, intrekken of beëindigen, afstand doen of een schikking treffen onder deze Overeenkomst is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.
© 2017 Warner Music Benelux  Alle rechten voorbehouden