POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 17/5/2018
ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ
Společnost Warner Music Czech Republic („WMCZ”) věnuje pozornost otázkám ochrany Vašeho soukromí a přeje si, abyste byli obeznámeni s tím, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a sdělujeme informace. Tyto zásady ochrany soukromí popisují naše postupy uplatňované v souvislosti s informacemi, které jsou námi nebo našimi poskytovateli služeb z řad třetích stran shromažďovány prostřednictvím určitých námi vlastněných nebo kontrolovaných webových stránek, webových produktů (např. widgety a aplikace) a mobilních aplikací (dále jen „mobilní aplikace”) v každém z případů, který se váže k těmto zásadám ochrany soukromí (souhrnně dále jen „webový produkt” nebo „webové produkty”). Tím, že nám prostřednictvím těchto webových produktů poskytnete osobní údaje (jak jsou definovány níže v textu), souhlasíte s podmínkami uvedenými v těchto zásadách ochrany soukromí.
Těmito zásadami ochrany soukromí nejsou upraveny oblasti jako důvěrnost, informace nebo jiné postupy jakékoli třetí strany, což zahrnuje společnosti Facebook, Inc., Apple Inc., Google LLC, Microsoft Corp., Blackberry, rovněž jako bezdrátové poskytovatele přenosu, naše umělce, naše přidružené subjekty a jakoukoli třetí stranu provozující jakoukoli stránku nebo produkt, na něž jakýkoli webový produkt obsahuje odkaz. Za uvedené oblasti neneseme žádnou odpovědnost. Zároveň pokud jsou jakýkoli odkaz nebo jakýkoli webový produkt propojené, neznamená to, že bychom na sebe my nebo někdo z našich umělců nebo přidružených subjektů tyto stránky nebo webové produkty převáděli nebo se k takovým stránkám nebo webovým produktům přidružovali. Upozorňujeme, že webové produkty mohou disponovat možností přístupu a odesílání určitých údajů přímo třetím stranám, jako je např. Facebook, nebo jakékoli aplikační platformě, jako je např. aplikace Apple Store nebo Google Play (mimo jiné například prostřednictvím softwarové aplikace třetí strany nebo služby poskytované třetí stranou, které jsou dostupné pomocí daného webového produktu nebo ve spojení s ním). Takové informace předáváte Vy sami přímo uvedeným třetím stranám; tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na jakékoli údaje, které Vy poskytujete třetím stranám.
OSOBNÍ ÚDAJE
Druhy osobních údajů, které můžeme shromažďovat
V souvislosti s webovými produkty mohou být námi shromažďovány dva druhy údajů: osobní údaje a jiné údaje. „Osobními údaji” se rozumí informace, které Vás jako jedince identifikují. „Jinými údaji” se rozumí jakékoli informace, které neodhalují Vaši konkrétní totožnost. Pokud máme podle použitelných právních předpisů povinnost nakládat s jinými údaji jako s údaji osobními, můžeme tyto údaje používat a třetím stranám zpřístupňovat pro účely, pro které používáme a zpřístupňujeme osobní údaje, jak je podrobně popsáno v těchto zásadách. Způsob nakládání s jinými údaji je podrobně samostatně popsán níže v textu, v části nazvané „JINÉ ÚDAJE”.
Můžeme od Vás, spolu s našimi poskytovateli služeb z řad třetích stran, shromažďovat následující osobní údaje:
 • jméno
 • poštovní adresa (včetně fakturační adresy a adresy doručení)
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • číslo Vaší platební karty
Shromažďování osobních údajů
My a naši poskytovatelé služeb z řad třetích stran shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím webových produktů různými způsoby, mimo jiné zejména:
 • prostřednictvím webových produktů
  • shromažďujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím webových produktů, například pokud se registrujete k odběru novinek nebo jiných sdělení prostřednictvím webových produktů, provedete nákup nebo podáte žádost;
 • off-line
  • shromažďujeme od Vás osobní údaje off-line, např. pokud nám poskytujete údaje v místě konání koncertu;
 • z jiných zdrojů
  • získáváme Vaše osobní údaje z jiných zdrojů, například:
   • z veřejně přístupné databáze
   • od marketingových partnerů, pokud s námi sdílejí informace v kontextu marketingových a propagačních kampaní vztahujících se k našemu předmětu podnikání;
  • Pokud propojíte svůj účet v sociálních médiích s naším účtem webových produktů, budete s námi sdílet určité osobní údaje ze svého účtu v sociálních médiích, například své jméno, e-mailovou adresu, fotografii, seznam kontaktů v sociálních médiích a jakékoli další informace, ke kterým můžeme mít přístup nebo nám je zpřístupníte propojením svého účtu v sociálních médiích.

Nevyžaduje se od Vás ze zákona ani nemáte povinnost na základě smlouvy nám jakékoli osobní údaje poskytovat. Pokud se například zapojujete do různých příležitostí, které Vám prostřednictvím webových produktů nabízíme, shromažďujeme od Vás osobní údaje s cílem mít možnost využívat z Vaší (nebo naší) strany příležitosti obsažené ve webových produktech.

Jak používáme osobní údaje

My a naši poskytovatelé služeb z řad třetích stran používáme osobní údaje pro zákonné obchodní účely, včetně:

 • zajišťování funkčnosti webových produktů a plnění Vašich požadavků
  • s cílem zajišťovat pro Vás funkčnost webových produktů, například zřizování přístupu k Vašemu registrovanému účtu, a k tomu, abychom Vám poskytovali související zákaznické služby;
  • s cílem reagovat na Vaše žádosti a plnit Vaše požadavky, když nás kontaktujete prostřednictvím některého z našich kontaktních kanálů, například když nám pošlete dotazy, návrhy, pochvaly nebo stížnosti, nebo pokud se domáháte informací o našich webových produktech;
  • s cílem zasílat Vám informace správní povahy, včetně informací týkajících se webových produktů a informací o změnách našich obchodních podmínek nebo pravidel;
  • s cílem provádět a plnit Vaše nákupy, například zpracovávat Vaše platby, zajišťovat, aby Vám byla doručena objednávky, komunikovat s Vámi ohledně Vašeho nákupu a poskytovat Vám související zákaznické služby;
  • s cílem umožnit Vám posílat prostřednictvím webových produktů zprávy (například hudební klipy nebo informace o umělcích) přátelům. Používáním této funkcionality nám sdělujete, že jste oprávněni používat a poskytnout nám jméno a e-mailovou adresu těchto svých přátel.

Tyto činnosti realizujeme za účelem správy smluvního vztahu s Vámi nebo vyhovění ustanovením právních předpisů.

 • možnosti zasílat Vám náš newsletter nebo jiné marketingové materiály a usnadnění sociálního sdílení proto, abychom Vám
  • mohli zasílat marketingová sdělení, například na e-mailovou adresu, z níž jste uskutečnili sdružené sázky, která by Vás dle našeho názoru mohla zajímat (mimo jiné včetně marketingových sdělení našich poskytovatelů služeb z řad třetích stran zasílajících osobám, jejichž e-mailové adresy jsme shromáždili, adresné reklamní zprávy, e-maily a jiný druh inzerce, například reklamu na displeji nebo sponzorovanou reklamu na webových produktech nebo v modulech);
  • mohli pomocí Vašeho telefonního čísla zasílat textové zprávy SMS, například pokud jste se s tímto číslem zúčastnili sdružené sázky a uvedli jste, že chcete tyto zprávy dostávat. Nezapomínejte prosím, že mohou být účtovány poplatky za zprávu a datový provoz. Poplatky za Váš datový provoz byste si měli zjistit u svého poskytovatele mobilních služeb. Pokud potřebujete další informace týkající se textových zpráv, můžete kdykoli zaslat zpětnou SMS se slovem „HELP“. Pokud se v souvislosti s konkrétním přihlášením k odběru SMS uplatní další pravidla, uplatní se tato pravidla, a aplikují se přednostně, a to i v případě, že jsou v rozporu s těmito zásadami ochrany soukromí;
  • usnadnili funkci sdílení prostřednictvím sociálních médií, kterou jste se rozhodli využívat.

Zapojovat se do těchto činností budeme s Vaším souhlasem.

 • analýzy osobních údajů pro výkaznictví společnosti a poskytování personalizovaných služeb
  • s cílem analyzovat nebo předpovídat preference našich uživatelů pro vypracovávání souhrnných zpráv o trendech ve využívání našeho digitálního obsahu tak, abychom mohli zdokonalit naše webové produkty.
  • s cílem personalizovat Vaše zkušenosti s webovými produkty za pomoci Vaší IP adresy a nabízet Vám obsah, produkty a nabídky, které Vám budou šité na míru.

Personalizované služby budeme poskytovat buď s Vaším souhlasem, nebo na základě legitimního zájmu.

 • umožnění toho, abyste se účastnili sdružených sázek, soutěží nebo dalších propagačních akcí
  • s cílem umožnit Vám účastnit se sdružených sázek, soutěží nebo dalších propagačních akcí s použitím Vaší e-mailové adresy, a s cílem spravovat tyto činnosti. Tyto e-mailové adresy můžeme používat i k další komunikaci s Vámi o našich produktech a službách a k zasílání marketingových sdělení (jak je shora uvedeno). Na některé z těchto činností se uplatňují další pravidla, která by mohla obsahovat doplňující informace o způsobu, jakým používáme a zpřístupňujeme Vaše osobní údaje, a proto Vám doporučujeme, abyste se s těmito pravidly důkladně seznámili; v případě rozporu mezi zněním pravidel a těmito zásadami ochrany soukromí se přednostně uplatní tato pravidla.

Tyto údaje používáme při řízení obchodních vztahů s Vámi.

 • agregování nebo anonymizování osobních údajů
  • můžeme agregovat nebo anonymizovat osobní údaje tak, aby již nebyly považovány na osobní údaje. Činíme tak ve snaze vytvářet jiná data k použití, která budeme moci využívat a zpřístupňovat k jakémukoli účelu.

Zapojovat se do této činnosti budeme proto, že na tom máme legitimní zájem.

 • používání osobních údajů pro naše obchodní účely
  • datová analýza, například za účelem zvýšení účinnosti našich webových produktů;
  • audity, které mají ověřit zamýšlenou funkčnost našich interních procesů a splňují zákonné, regulatorní nebo smluvní požadavky;
  • za účelem sledování podvodů a bezpečnosti, například k odhalování a prevenci kybernetických útoků nebo pokusů o krádež identity;
  • za účelem vyvíjení nových produktů a služeb;
  • za účelem rozvíjení, zdokonalování nebo změn našich stávajících produktů a služeb;
  • za účelem odhalení uživatelských trendů, například zjištění, které části našich webových produktů jsou pro uživatele nejzajímavější;
  • za účelem ověření účinnosti propagačních kampaní, abychom naše kampaně mohli přizpůsobit potřebám a zájmům našich uživatelů; a
  • za účelem provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit, například porozumění tomu, které části našich webových produktů jsou pro uživatele nejzajímavější, abychom mohli zaměřit svou energii na naplnění zájmu našich uživatelů.

Tyto činnosti realizujeme s cílem spravovat smluvní vztah mezi Vámi a námi, splnit zákonné povinnosti nebo proto, že na nich máme legitimní zájem.

Zpřístupňování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje zpřístupňujeme:
 • našim přidruženým subjektům pro účely popsané v těchto zásadách ochrany soukromí.
  • Do seznamu a umístění našich přidružených subjektů můžete nahlédnout zde http://wminewmedia.com/affiliates/.
  • Společnost Warner Music Inc. je strana odpovědná za správu společně používaných osobních údajů.
 • našim poskytovatelům služeb z řad třetích stran (a v některých případech našim přidruženým subjektům), s cílem usnadnit služby, které nám poskytují
  • Může se jednat například o poskytovatele služeb, jako je hosting, analýza dat, zpracování plateb, plnění přijatých požadavků, poskytování infrastruktury, služby IT, zákaznický servis, zasílání e-mailů, zpracování kreditních karet, audit a další podobné služby, jejichž účelem je umožnit těmto subjektům poskytování takových služeb.
 • třetím stranám, abychom jim tak povolili zasílat Vám marketingová sdělení, v souladu s tím, co jste si zvolili. K těmto třetím stranám mohou patřit
  • nepřidružené třetí strany nebo jejich prodejci, s cílem povolit jim zasílání, nebo zajišťování zasílání, marketingových sdělení na Vaše on-line nebo off-line adresy.
  • naši umělci (včetně kohokoli z řad členů skupin těchto umělců, je-li to relevantní) a jejich zástupci, aby tak umělci a jejich zástupci směli používat tyto údaje k zasílání sdělení na Vaše adresy (včetně marketingových sdělení), o kterých se domnívají, že by Vás mohly zajímat, včetně například toho, pokud byste a) podepsali, že se zařazujete na seznam zájemců o zasílání u příslušného umělce a/nebo to, že chcete dostávat novinky o tomto umělci, b) zaregistrovali byste se na příslušných webových stránkách umělce nebo c) nějakým jiným způsobem byste dali najevo, že byste rádi dostávali informace a/nebo marketingová sdělení od příslušného umělce. Nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za to, jak umělci a jejich zástupci osobní údaje používají;
  • jistý relevantní umělec, který s námi již není přidružen, jestliže jste dali najevo zájem o takového umělce (například zaregistrováním se na webových stránkách umělce);
 • třetím stranám, které sponzorují soutěže, sdružené sázky a podobné propagační akce.
 • prostřednictvím používání webových produktů si můžete zvolit, že zpřístupníte třetí straně osobní údaje,
  • a to na nástěnkách se vzkazy, chatu, na profilových stránkách a blozích a jiných službách, na nichž jste schopni vyvěšovat nebo zpřístupnit třetím stranám příspěvky a materiály, nebo jejich prostřednictvím. Upozorňujeme, že jakékoli informace a materiály, které můžete vyvěsit nebo zpřístupnit třetím stranám nebo na webovém produktu nebo prostřednictvím webového produktu, se stanou veřejně dostupnými a mohou být redistribuovány přes internet a jinými médii, kde se dostanou ještě mnohem širšímu publiku. Dále upozorňujeme, že podle našich všeobecných podmínek používání nacházejících se na adrese https://www.wminewmedia.com/terms-of-use/ si ponecháváme určitá práva na informace a materiály, které vyvěsíte na webových produktech nebo jejich prostřednictvím, a můžeme takové informace a materiály použít nebo zpřístupnit třetím stranám (včetně jakýchkoli osobních údajů, které jsou v nich obsaženy) v souladu se všeobecnými podmínkami používání. Buďte prosím velmi opatrní při rozhodování o tom, které své osobní nebo jiné údaje zpřístupníte třetím stranám na webových produktech nebo jejich prostřednictvím. NENESEME JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÍ JAKÝCHKOLI ÚDAJŮ, KTERÉ DOBROVOLNĚ ZPŘÍSTUPNÍTE PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLIV WEBOVÉHO PRODUKTU.
Jiná použití a zpřístupnění třetím stranám

Zvláště pokud máme zákonnou povinnost nebo legitimní zájem tak činit, používáme a zpřístupňujeme třetím stranám Vaše osobní údaje způsobem, který je nezbytný nebo vhodný, také k těmto účelům:

 • k plnění příslušných právních předpisů.
  • Sem mohou spadat i právní předpisy mimo Vaši zemi pobytu;
 • k reagování na žádosti ze strany veřejných a státních orgánů.
  • Sem mohou spadat i orgány mimo Vaši zemi pobytu;
 • ke spolupráci s orgány vymáhání práva.
  • Například pokud reagujeme na požadavky a příkazy donucovacích orgánů;
 • z jiných zákonných důvodů
  • s cílem posílit naše všeobecné obchodní podmínky
  • na ochranu naší činnosti nebo operací některého z našich přidružených subjektů nebo některého z umělců;
  • na ochranu našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nebo práv, soukromí bezpečnosti nebo majetku našich přidružených subjektů, našich umělců nebo jiných subjektů; nebo
  • k tomu, abychom měli možnost uplatnit dostupné nápravné prostředky nebo omezili škody, které nám mohou vzniknout.
 • ve spojení s prodejem nebo obchodní transakcí.
  • Máme legitimní zájem na zpřístupnění Vašich osobních údajů třetí straně nebo na jejich předání této třetí straně v případě jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, vzniku společného podniku, postoupení, transferu nebo jiné plné či částečné likvidaci naší obchodní činnosti, aktiv nebo zásob (mimo jiné v souvislosti s jakýmkoli úpadkem nebo podobnými řízeními). Mezi třetí strany mohou v takovém případě patřit například nabývací subjekt nebo jeho poradci.
Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po tak dlouhou dobu, jak je to nezbytné nebo povolené v souvislosti s daným účelem (danými účely), pro který byly údaje získány, a v souladu s použitelnými právními předpisy.

Mezi kritéria, která používáme, pokud se rozhodujeme o době uchovávání, patří například:

 • délka trvání našeho obchodního vztahu s Vámi a to, jak dlouho Vám poskytujeme webové produkty (například po jak dlouhou dobu máte u nás zaregistrovaný účet nebo jak dlouho používáte webové produkty);
 • to, zda existuje zákonná povinnost, která se nás týká (právní úprava v některých státech nám například ukládá, abychom uchovávali záznamy o Vašich transakcích po určitou dobu před vymazáním); nebo
 • to, zda je s ohledem na naše právní postavení záhodno, aby byly Vaše údaje uloženy (například pokud jde o omezení obsažená ve stanovách, případy řešení sporu nebo šetření vedená s cílem prokázat soulad s předpisy).
Citlivé údaje
Žádáme Vás, abyste nám na webových produktech, jejich prostřednictvím či jiným způsobem nezasílali a nezpřístupňovali žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního zabezpečení, informace související s rasovým nebo etnickým původem, politické názory, údaje o náboženství či jiné víře, údaje o zdravotním stavu, údaje trestní povahy nebo údaje týkající se členství v odborech).
JINÉ ÚDAJE

Jiné údaje, které můžeme shromažďovat
My a naši poskytovatelé služeb z řad třetích stran můžeme shromažďovat jiné údaje (definované výše v textu), jako například:

 • informace zobrazené v prohlížeči nebo poskytované zařízením
 • údaje o používání mobilních aplikací
 • evidence přihlašování k serveru
 • informace shromažďované prostřednictvím souborů cookies, pixelobých tagů a jiných technologií. Pokud se nacházíte na území EHS, prostudujte si prosím zásady používání souborů cookie http://www.wminewmedia.com/cookies/, kde najdete další informace o používání souborů cookies.
 • informace o zeměpisné poloze
 • demografické údaje a jiné informace, které nám poskytnete a které nejsou osobně určitelné
 • informace o tom, jak používáte webové produkty
 • souhrnné informace
Jak můžeme shromažďovat jiné údaje

My a naši poskytovatelé služeb z řad třetích stran můžeme shromažďovat jiné údaje nejrůznějšími způsoby, mimo jiné zejména:

 • prostřednictvím Vašeho prohlížeče nebo Vašeho zařízení: některé informace shromažďuje většina prohlížečů, například adresu Media Access Control (MAC), typ přístroje (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verzi operačního systému, typ a verzi internetového vyhledávače a typ a verzi webového produktu, který používáte. My a naši poskytovatelé služeb můžeme rovněž shromažďovat údaje o jedinečném identifikátoru zařízení, který my nebo naši poskytovatelé služeb přiřadíme zařízení, ze kterého využíváte webový produkt, a další informace o transakcích týkajících se tohoto zařízení, které můžeme my a naši poskytovatelé služeb používat při zasílání obsahu a inzerce na dané zařízení;
 • prostřednictvím mobilních aplikací, které využíváte: pokud si stáhnete a používáte mobilní aplikaci, my a naši poskytovatelé služeb můžeme sledovat a shromažďovat údaje o použití Vaší mobilní aplikace, například datum a čas, kdy se mobilní aplikace na Vašem zařízení přihlašuje k našim serverům, a to, jaké informace a soubory byly prostřednictvím mobilní aplikace z čísla Vašeho zařízení staženy;
 • prostřednictvím evidence přihlašování k serveru: IP adresa (Internet Protocol address) je číslo, které je přiřazeno Vašemu zařízení, ze kterého využíváte webový produkt, Vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP), a je automaticky identifikováno a zapsáno do našich souborů přihlášení k serveru, kdykoli navštívíte webový produkt, společně s časem Vaší návštěvy a aktivity v rámci webového produktu. My a naši poskytovatelé služeb používáme IP adresy k výpočtu využívání webového produktu a pomáhá nám při diagnostice problémů na serveru, při správě webových produktů a při stanovení Vaší přibližné zeměpisné polohy;
 • používání souborů cookies: my a naši poskytovatelé služeb můžeme používat soubory cookies, pixelové tagy, web beacons, technologii Adobe Flash (včetně Flash Local Stored Objects („Flash LSOs”)) a další obdobné technologie, abychom Vám mimo jiné mohli poskytovat lepší služby v podobě lépe přizpůsobených informací o našich webových produktech a službách a webových produktech a službách třetích stran, usnadnili jsme Vám průběžný přístup a používání webových produktů a rovněž shromažďování a uchovávání informací o tom, jak webové produkty využíváte. Například pixelové tagy a web beacons lze v souvislosti s webovým produktem mimo jiné využívat ke sledování úkonů uživatelů webového produktu, měření úspěchu marketingových kampaní a vytváření statistik o používání webového produktu a reakcích;
  • pokud nechcete, aby docházelo ke shromažďování informací prostřednictvím souborů cookies, většina přístrojů, prostřednictvím kterých webový produkt využíváte, nabízí jednoduchý postup, jímž můžete využívání souborů cookies zakázat. Více o souborech cookies se dozvíte na adrese http://www.allaboutcookies.org/. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, je možné, že nebudete moci využívat některé nebo všechny prvky, funkce a vylepšení webových produktů;
  • pokud Vaše zařízení uchovává Flash LSO a pokud Vy nechcete, aby Vaše zařízení uchovávalo Flash LSO, jejichž prostřednictvím využíváte webové produkty, můžete přizpůsobit nastavení svého Flash playeru, aby blokoval uchovávání Flash LSO pomocí nástrojů zahrnutých v Website Storage Settings Panel. Flash LSO můžete kontrolovat rovněž prostřednictvím Global Storage Settings Panel a dále dle pokynů (které mohou zahrnovat pokyny objasňující například to, jak smazat stávající Flash LSO (označované jako „Informace” na stránkách Makromédií), jak předcházet umisťování Flash LSO na Vaše zařízení bez upozornění a (Flash Player 8 a novější) jak blokovat Flash LSO, které neposkytuje provozovatel stránky, na které se v daném okamžiku nacházíte). Prosím pamatujte, že nastavení Flash Playeru, aby omezil nebo zúžil povolení Flash LSO, může omezit nebo blokovat funkce některých Flash aplikací, případně včetně Flash aplikací používaných v souvislosti s webovými produkty nebo naším obsahem. Očekáváme, že naši poskytovatelé služeb a dodavatelé technologií vyhoví Vašemu rozhodnutí omezit nebo zúžit Flash LSO, nemůžeme však zaručit, že tak učiní.
  • používání těchto technologií umožňuje našim prodejcům a třetím stranám a jejich prodejcům nabízet Vám inzerci týkající se našich produktů a služeb a produktů a služeb jiných subjektů v okamžiku, kdy používáte webové produkty nebo jiné aplikace nebo navštěvujete internetové stránky nebo webové produkty kdekoli na internetu prostřednictvím jednoho ze svých zařízení. Tyto strany mohou ve vztahu k zařízení, ze kterého používáte webový produkt nebo další aplikace a internetové stránky na internetu, používat „pixelové tagy”, „web beacons”, „clear GIF” nebo obdobné technologie a rovněž používat nebo uznávat soubory cookies třetích stran v rámci Vašeho užívání webových produktů nebo jiných aplikací, internetových stránek a internetových produktů. Dále mohou tyto technologie, společně s informacemi, které shromáždí o Vaší aktivitě na internetu, používat k tomu, aby Vás ztotožnili při použití různých Vašich zařízení, například mobilního telefonu a laptopu. Tito prodejci mohou informace o Vašich návštěvách, různých přístrojích, které používáte, o webovém produktu a dalších aplikacích, internetových stránkách a internetových produktech (s výjimkou Vašeho jména, adresy a telefonního čísla) a rovněž informace získané od třetích stran využívat k tomu, aby nám i jiným subjektům nabízeli reklamu na zboží a služby, které by Vás mohly zajímat. Pokud se o tomto postupu chcete dozvědět více, navštivte prosím Network Advertising Initiative na www.networkadvertising.org nebo Digital Advertising Alliance na www.aboutads.info. Současně můžete na těchto stránkách zakázat tyto reklamní metody v počítačovém nebo mobilním prohlížeči na konkrétním zařízení, na kterém tyto zásady ochrany soukromí otevřete;
  • naše webové produkty neodpovídají na signál prohlížeče při privátním vyhledávání (browser-based do-not-track signals);
 • Informace o zeměpisné poloze: pokud používáte jakékoli produkty nebo služby umožňující sledování polohy, je možné, že nám zasíláte údaje o poloze. Pokud používáte službu umožňující sledování polohy, můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje o Vaší přesné zeměpisné poloze, například GPS signály, které nám zasílá mobilní zařízení. My a naši poskytovatelé služeb z řad třetích stran a partneři můžeme fyzickou lokalizaci Vašeho zařízení používat k tomu, abychom Vám poskytovali individualizované služby, obsah a inzerci dle polohy. V některých případech můžete být vyzváni, abyste takové použití informací u Vašeho zařízení povolili nebo odmítli, pokud se však rozhodnete takové použití odmítnout, je možné, že Vám nebudeme moci nabídnout příslušné individualizované služby a obsah;
 • od Vás: můžeme shromažďovat demografické údaje, například Vaše PSČ nebo pohlaví, a také další údaje, například Vámi upřednostňované komunikační prostředky, pokud nám tyto informace dobrovolně poskytnete. Pokud tyto informace nebudou spojeny s Vašimi osobními údaji, není na jejich základě možné osobně určit Vás ani žádného jiného uživatele webového produktu;
 • informace o tom, jak používáte webové produkty: můžeme shromažďovat informace o tom, jak používáte webové produkty. Například některé webové produkty mohou využívat analytické nástroje, které nám pomohou nabízet Vám lepší služby prostřednictvím lepších produktů, služeb a úprav webových produktů. Na základě těchto shromážděných informací se dozvíme, které služby a prvky u Produktu používáte nejvíce, a rovněž informace o typu produktu, hardwarových prvcích, zemi a jazyku stahování atd.
 • sdružováním údajů: můžeme agregovat osobní údaje tak, aby výsledný produkt osobně neidentifikoval Vás ani jiného uživatele webových produktů, například tím, že využijeme osobní údaje k výpočtu procentuálního údaje, kolik našich uživatelů si oblíbilo konkrétního umělce.
Jak můžeme používat a zveřejňovat jiné údaje

Prosím nezapomínejte, že tzv. jiné údaje můžeme využívat a zpřístupňovat třetí straně k jakémukoli účelu s výjimkou situací, kdy nám to zakazuje příslušná právní úprava. Pokud jsme dle platné právní úpravy povinni zacházet s jinými údaji jakožto s osobními údaji, pak je můžeme používat tak, jak je uvedeno výše v části „Jak můžeme shromažďovat jiné údaje“, a rovněž k dalším účelům, ke kterým využíváme a třetím stranám zpřístupňujeme osobní údaje (například ve spojení s Vaším jménem a údaji o zeměpisné poloze). Pokud spojíme jiné údaje s osobními údaji, s výslednou spojenou informací budeme, dokud bude takto spojená, zacházet jako s osobními údaji.

BEZPEČNOST

Snažíme se používat vhodná fyzická, technická a administrativní opatření na ochranu osobních údajů, které máme pod kontrolou. Bohužel žádný přenos dat přes internet ani náš systém ochrany údajů nemohou zaručit 100% bezpečnost. Pokud máte důvod se domnívat, že Vaše komunikace s námi již není bezpečná, neprodleně nás na to prosím upozorněte (kontaktní údaje jsou uvedeny níže v části „Kontaktujte nás”).

VOLBY A PŘÍSTUP
Vaše volby ohledně toho, jak budeme používat a zpřístupňovat třetím stranám Vaše osobní údaje

Umožňujeme Vám široce se rozhodovat o tom, jak využíváme a zpřístupňujeme třetím stranám osobní údaje o Vaší osobě pro marketingové účely:
Níže uvedené funkce můžete zakázat, jak bylo uvedeno shora:

 • zasílání marketingových e-mailů od nás nebo našich přidružených subjektů: pokud od nás a našich přidružených subjektů nechcete dostávat průběžné marketingové e-maily, můžete se ze zasílání takových e-mailů odhlásit prostřednictvím mechanismu odhlášení uvedeného v e-mailu nebo tím, že nám zašlete e-mail na adresu privacypolicy@wmg.com.
 • zasílání marketingových SMS textových zpráv od nás nebo našich přidružených subjektů: pokud od nás a našich přidružených subjektů nechcete dostávat průběžné marketingové SMS textové zprávy, můžete se ze zasílání takových zpráv odhlásit tím, že nám zpět zašlete zpětnou SMS ve znění „STOP”, nebo tím, že nám zašlete e-mail na adresu privacypolicy@wmg.com.
 • naše sdílení Vašich osobních údajů s umělci nebo nepřidruženými třetími stranami k jejich marketingovým účelům: pokud preferujete, abychom Vaše osobní údaje průběžně nesdíleli s umělci nebo nepřidruženými třetími stranami k jejich marketingovým účelům, můžete takové sdílení zakázat tím, že nám zašlete e-mail na adresu privacypolicy@wmg.com.

V každém případě prosím ve Vašem e-mailu zřetelně uveďte, v jakých oblastech se odhlašujete. Vaší žádosti se pokusíme vyhovět v nejkratším možném čase. Upozorňujeme, že i když se odhlásíte ze zasílání marketingových zpráv z naší strany, přesto Vám můžeme zasílat administrativní sdělení; ze zasílání administrativních sdělení se odhlásit nelze.

Jak se můžete ke svým osobním údajům dostat, měnit je nebo smazat

Pokud chcete revidovat, opravit, aktualizovat, skrýt, omezit nebo smazat osobní údaje, které jste nám dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli požádat o poskytnutí elektronické kopie Vašich osobních údajů za účelem jejich přenesení k jiné společnosti (v rozsahu, v jakém Vám toto právo na přenositelnost údajů zakotvuje příslušná právní úprava), můžete se na nás obrátit na adrese: privacypolicy@wmg.com. Na Vaši žádost odpovíme v souladu s příslušnou právní úpravou.

Ve své žádosti prosím zřetelně uveďte, jaké osobní údaje byste rádi změnili, zda máte zájem skrýt Vaše osobní údaje z naší databáze nebo nám jinak objasněte, jak byste rádi omezili naše používání Vašich osobních údajů. V zájmu Vaší ochrany můžeme vyhovět pouze žádostem týkajícím se osobních údajů, které jsou spojeny s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání Vaší žádosti, a může být nutné, abychom před vyhověním Vaší žádosti ověřili Vaši totožnost. Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět, co nejdříve to bude možné.

Prosím pamatujte, že může být nutné, abychom si určité informace ponechali za účelem vedení záznamů nebo dokončení transakcí, které jste zahájili před tím, než jste požádali o změnu nebo smazání (např. pokud uskutečníte prodej nebo se zapojíte do propagační akce, není možné změnit nebo smazat poskytnuté osobní údaje do okamžiku, kdy budou prodej nebo propagační akce dokončeny).

Pokud je naše shromažďování a využití osobních údajů podmíněno Vaším souhlasem, můžete tento souhlas kdykoli odvolat tím, že nám zašlete e-mail na adresu privacypolicy@wmg.com, přičemž takovým odvoláním nebude dotčena zákonnost zpracování údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Přenos přes hranice

Webové produkty jsou spravovány a provozovány ze Spojeného království; v souladu s tím se tyto zásady ochrany soukromí a také shromažďování, používání a sdělování Vašich osobních údajů naší stranou řídí právním řádem Anglie a Walesu, přičemž webové produkty nedávají vzniknout podřízenosti společnosti WMUK nebo kteréhokoli z jejích přidružených subjektů zákonům nebo jurisdikci jakéhokoli státu, země nebo území kromě Anglie a Walesu. Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v jakémkoli státě, kde máme působiště nebo kde využijeme poskytovatele služeb, přičemž použitím webových produktů jste srozuměni s tím, že Vaše údaje budou přenášeny do států mimo stát Vašeho pobytu, zejména Spojených států, jejichž právní úprava na ochranu údajů se může lišit od úpravy platné ve Vaší zemi.

Pokud se nacházíte v EHS:
Některé ze zemí mimo EHS Evropská komise zařadila na seznam zemí poskytujících odpovídající úroveň ochrany osobních údajů dle norem EHS (kompletní seznam těchto zemí je k dispozici zde). Pro přenos z území EHS do zemí, které Evropská komise neuznala jako rovnocenné, jsme zavedli odpovídající opatření, například standardní smluvní ujednání přijatá Evropskou komisí ohledně osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat, pokud se obrátíte na adresu privacypolicy@wmg.com. nebo se se standardními podmínkami seznámíte zde.

Webové produkty nejsou určeny pro osoby mladší šestnácti (16) let a žádáme takové osoby, aby prostřednictvím webového produktu neposkytovaly své osobní údaje.

Vaše právo na ochranu soukromí v Kalifornii: pokud jste rezidentem státu Kalifornie, můžete jednou ročně žádat o poskytnutí určitých informací o sdělování určitých kategorií osobních údajů v předchozím kalendářním roce třetím stranám pro vlastní marketingové účely těchto třetích stran. Prosím zašlete svou žádost e-mailem na adresu privacypolicy@wmg.com. nebo poštou na adresu Warner Music UK Limited, The Warner Building, 27 Wrights Lane, Londýn, W8 5SW. Vyhrazujeme si právo nereagovat na žádosti, které budou adresovány na jinou elektronickou nebo poštovní adresu, než je uvedena v tomto odstavci.

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany soukromí můžeme kdykoli změnit. Věnujte prosím pozornost informaci o „POSLEDNÍ AKTUALIZACI” v záhlaví této stránky, kde se dozvíte, kdy byly tyto zásady ochrany soukromí naposledy revidovány. Veškeré změny těchto zásad ochrany soukromí nabudou účinnost v okamžiku, kdy revidované zásady ochrany soukromí zveřejníme na webovém produktu nebo jeho prostřednictvím.

KONTAKTUJTE NÁS

Warner Music Czech Republic s.r.o., se sídlem Pekařská 621/7, 155 00 Praha, Česká republika, je společností odpovědnou za shromažďování, využívání a sdělování Vašich osobních údajů dle podmínek stanovených v těchto zásadách ochrany soukromí.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně těchto zásad ochrany soukromí nebo našich postupů při zpracování údajů, obraťte se na nás e-mailem na adrese privacypolicy@wmg.com. Případně, nacházíte-li se na území EHS, můžete podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů ve Vaší zemi nebo regionu nebo se na tento úřad obrátit v případě, že došlo k domnělému porušení příslušných právních předpisů na ochranu údajů.

Nacházíme se na následující adrese:
Warner Music Czech Republic s.r.o.
Pekařská 621/7
Praha
155 00
k rukám: koordinátor ochrany soukromí

Nezapomínejte prosím, že e-mailová komunikace není vždy bezpečná, ve své e-mailové zprávě, kterou nám zašlete, proto prosím neuvádějte údaje o kreditní kartě ani jiné citlivé údaje.