LAATST BIJGEWERKT: 17/05/2018
PRIVACYBELEID
Warner Music Benelux (“WMBNLX”) vindt privacykwesties zeer belangrijk en wilt dat u op de hoogte bent van de manier waarop wij informatie verzamelen, gebruiken en delen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij of onze externe dienstverleners informatie verzamelen via onze eigen websites of websites die wij beheren, via webtoepassingen (bv. widgets en applicaties) en mobiele toepassingen (“Mobiele apps”) die gekoppeld zijn aan dit privacybeleid (aangeduid als “Dienst” of gezamenlijk als “Diensten”). Door ons Persoonsgegevens (zoals verder gedefinieerd) te verstrekken via de Diensten geeft u aan dit Privacybeleid gelezen te hebben en de voorwaarden en condities te hebben begrepen.
Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie of andere praktijken van een derde partij, met inbegrip van Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC, Microsoft Corp., mobiele aanbieders, onze artiesten, onze verbonden ondernemingen en elke derde partij die een website of applicatie beheert waarvan een link is opgenomen in onze Diensten. Bovendien impliceert het opnemen van een link in een Dienst niet dat wij, onze artiesten of onze verbonden ondernemingen de gekoppelde site of applicatie goedkeuren of dat we ons erbij aansluiten. We maken u erop attent dat de Diensten de mogelijkheid kunnen bevatten om (bv. ook via een softwaretoepassing of service van een derde die beschikbaar is via of gekoppeld is aan een Dienst) toegang te krijgen tot bepaalde informatie en om informatie rechtstreeks mee te delen aan derden zoals Facebook of aan een applicatieplatform zoals de App Store van Apple of Google Play. U deelt die informatie rechtstreeks mee aan die derden; deze privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die u rechtstreeks meedeelt.
PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens die we verzamelen
Via de Diensten verzamelen we 2 soorten gegevens: Persoonsgegevens en Andere Gegevens. Onder “Persoonsgegevens" valt informatie die u als individu identificeert. Onder “Andere Gegevens" verstaan we informatie die uw precieze identiteit niet onthult. Als we volgens de toepasselijke wetgeving genoodzaakt zijn om Andere Gegevens te behandelen als Persoonsgegevens, mogen we die gebruiken en delen voor doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens gebruiken en delen, zoals beschreven in deze verklaring. “Andere Gegevens” worden hieronder apart behandeld, onder de titel "ANDERE GEGEVENS".
Wij en onze externe dienstverleners kunnen volgende Persoonsgegevens van u verzamelen:
Verzameling van Persoonsgegevens
Via de Diensten verzamelen wij en onze externe dienstverleners op verschillende manieren Persoonsgegevens, zoals:
U bent wettelijk of contractueel niet verplicht om Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u bijvoorbeeld een van onze Diensten gebruikt, verzamelen we uw Persoonsgegevens zodat u (en wij) ervoor kunnen zorgen dat u de Diensten optimaal kunt benutten.
Hoe wij gebruikmaken van Persoonsgegevens
Wij en onze externe dienstverleners gebruiken Persoonsgegevens voor de volgende zakelijke doeleinden zoals:
We zullen inzetten op die activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren en/of te voldoen aan een wettelijke verplichting.
We zullen met uw toestemming inzetten op deze activiteit.
We zullen gepersonaliseerde diensten aanbieden, met uw toestemming of omdat we er een legitiem belang bij hebben.
We gebruiken deze informatie om onze contractuele relatie met u te beheren.
We zullen inzetten op deze activiteit omdat we er een legitiem belang bij hebben.
We zetten in op deze activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of omdat we er een legitiem belang bij hebben.
Delen van Persoonsgegevens
We delen Persoonsgegevens:
Andere manieren van gebruik en delen
We gebruiken en delen uw Persoonsgegevens ook als dat nodig of gepast is, vooral als we wettelijk verplicht zijn of er een legitiem belang bij hebben om dat te doen:
Bewaartermijn
We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dat nodig of toegestaan is in het licht van het (de) doel(en) waarvoor ze zijn verkregen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
De criteria die we gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn:
Gevoelige informatie
We vragen u ons geen gevoelige Persoonsgegevens te sturen of te delen op of via de Diensten of op gelijk welke andere manier. Het kan bijvoorbeeld gaan om rijksregisternummers, informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging, geloof of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap.
ANDERE GEGEVENS
Andere Gegevens die we kunnen verzamelen
Wij en onze externe dienstverleners kunnen ‘Andere Gegevens’ (hierboven gedefinieerd) verzamelen, zoals:
Hoe wij Andere Gegevens verzamelen
Wij en onze externe dienstverleners kunnen op verschillende manieren Andere Gegevens verzamelen, zoals:
Hoe we Andere Gegevens kunnen gebruiken en delen
Houd er rekening mee dat we Andere Gegevens voor om het even welk doel kunnen gebruiken en delen, tenzij dat verboden is door de toepasselijke wetgeving. Als de toepasselijke wetgeving ons verplicht Andere Gegevens te behandelen als Persoonsgegevens, kunnen we die gebruiken zoals beschreven is in de bovenstaande rubriek “Hoe we Andere Gegevens kunnen verzamelen”, net als voor alle doelen waarvoor we Persoonsgegevens gebruiken en delen. In bepaalde gevallen kunnen we Andere Gegevens combineren met Persoonsgegevens (bv. door uw naam te linken aan uw geografische locatie). Als we Andere Gegevens koppelen aan Persoonsgegevens behandelen we die gelinkte informatie als Persoonsgegevens zolang de gegevens aan elkaar gekoppeld zijn.
VEILIGHEID
We zullen billijke fysieke, technische en administratieve maatregelen toepassen om Persoonsgegevens die wij beheren, te beschermen. Als u vermoedt dat uw interactie met ons niet langer veilig is, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte zoals beschreven is in de rubriek “Ons contacteren” hieronder.
KEUZES EN TOEGANG
Uw keuzes rond het gebruik en het delen van uw Persoonsgegevens
Wij bieden u verschillende mogelijkheden rond het gebruik en het delen van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
U kunt afzien van:
Maak in elke e-mail in elk geval duidelijk van welke optie u wilt afzien. We zullen proberen op een redelijke termijn rekening te houden met uw verzoek(en). Houd er rekening mee dat u mogelijk nog administratieve boodschappen van ons blijft ontvangen als u afziet van marketinggerelateerde boodschappen.
Hoe u toegang krijgt tot uw Persoonsgegevens, die kunt aanpassen of verwijderen
Als u de Persoonsgegevens die u ons vroeger bezorgd heeft wilt bekijken, verbeteren, updaten, blokkeren, beperken of verwijderen, of als u een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te spelen (in zoverre u daar volgens de geldende wetgeving het recht toe heeft), kunt u ons contacteren op: privacypolicy@wmg.com. We zullen, rekening houdend met de geldende wetgeving, op uw verzoek ingaan.
Maak in uw verzoek duidelijk welke Persoonsgegevens u wilt laten aanpassen, of u uw Persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit onze databank of laat ons weten hoe u het gebruik van uw Persoonsgegevens wilt beperken. Om u te beschermen, kunnen we enkel ingaan op verzoeken rond Persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Mogelijk moeten we ook uw identiteit controleren voor we op uw verzoek kunnen ingaan. We zullen ons best doen om binnen een redelijke termijn op uw verzoek in te gaan.
Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u voor het indienen van uw verzoek om aanpassing of schrapping begonnen was (bv. als u iets aankoopt of een promotiecode ingeeft, kunt u geen Persoonsgegevens wijzigen of verwijderen voordat die aankoop of promotie afgerond is).
Als de verzameling en het gebruik van Persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u die toestemming op elk moment intrekken door te mailen naar privacypolicy@wmg.com. De intrekking van uw toestemming heeft geen impact op de rechtsgeldigheid van de verwerking die gebaseerd is op de toestemming voor de intrekking.
Grensoverschrijdende overdracht
De Diensten worden gecontroleerd en beheerd in het Verenigd Koninkrijk. Daarom zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing op deze Privacyverklaring en de verzameling, het gebruik en het delen van uw Persoonsgegevens door ons. WMBNLX of zijn verbonden ondernemingen vallen dan ook niet onder de wetten of jurisdictie van een andere staat, land of gebied dan Engeland of Wales. Uw Persoonsgegevens worden mogelijk opgeslagen en verwerkt in andere landen waar we faciliteiten hebben of waar onze dienstenaanbieders zich bevinden. Door de Diensten te gebruiken, stemt u ermee in dat uw gegevens overgedragen worden naar andere landen, met inbegrip van de Verenigde Staten, waar mogelijk andere regelgeving rond gegevensbescherming geldt dan in uw land.
Als u in de Europese Economische Ruimte (EER) woont: De Europese Commissie erkent dat sommige landen die niet tot de EER behoren adequate regelgeving rond gegevensbescherming hanteren die aan de EER-normen voldoet (de volledige lijst van die landen is hier beschikbaar: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Voor de overdracht van gegevens uit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie niet aan de EER-normen voldoen, hebben we gepaste maatregelen genomen. Het gaat bijvoorbeeld om modelcontractbepalingen rond Persoonsgegevens goedgekeurd door de Europese Commissie. U kunt een kopie van die maatregelen verkrijgen door te mailen naar privacypolicy@wmg.com of door de standaardvoorwaarden te raadplegen via deze link.
De Diensten zijn niet bestemd voor individuen jonger dan zestien (16) jaar. We verzoeken die personen dan ook geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten.
UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
We kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen. Kijk naar de legende “LAATST BIJGEWERKT” bovenaan deze pagina om na te gaan wanneer deze privacyverklaring het laatst bijgewerkt is. Elke wijziging aan deze privacyverklaring wordt van kracht zodra we het herziene privacybeleid openbaar maken op of via een Dienst.
ONS CONTACTEREN
Warner Music Benelux, gevestigd Romeinsesteenweg 468 bus 6, 1853 Grimbergen, België, is verantwoordelijk voor het verzamelen, het gebruik en het delen van uw Persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.
Als u vragen heeft over of bezorgd bent om dit privacybeleid of onze gegevensverwerkingspraktijken, contacteer ons dan door te mailen naar privacypolicy@wmg.com. Als u in de Europese Economische Ruimte (EER) woont, kunt u ook een klacht indienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming in uw land of regio of in het land waar mogelijk een inbreuk gepleegd is op de geldende wetgeving rond gegevensbescherming. Een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten is hier beschikbaar.
Wij zijn gevestigd op volgend adres:
Warner Music Benelux
Juridische afdeling
Romeinsesteenweg 468 bus 6
1853 Grimbergen
T.a.v. Privacycoördinator
Houd er rekening mee dat communicatie via e-mail niet altijd veilig is. Vermeld daarom geen kredietkaartinformatie of andere gevoelige informatie in uw e-mailverkeer met ons.